Ukens

Uke 26 - ORDET OG KRAFTEN
Troslivet står på to åndelige bein: Guds ord (skriften) og Guds kraft. Alle troende og kirken, spesielt i den vestlige verden påvirkes av presset fra det sekulære samfunnet. Påvirkes til å senke og minimere troen og troens praksis. Påvirkning fra misforstått toleranse, vitenskap som uttaler seg i trosspørsmål, det sekulære og religionsnøytrale samfunnet har innflytelse på mennesker og influerer også kirken. Kirken står i fare for å bli en sosial og hyggelig forening og interesseklubb dersom den ikke holder fast på sin gudgitte identitet og sitt oppdrag. Ja, kirken bygger nettverk av mennesker og fellesskap. Det er viktig. Men det bygges bare på rett måte dersom det bygger på et rett åndelige fundament.

FARER VILL
På Jesu tid ser vi den tilsvarende utfordringen. De religiøse lederne, som hadde fått loven og profetene, og som var det jødiske folkets forvaltere av det gudgitte hadde gått vill. De var fokuserte på feil ting. Jesus konfronterer dem og sier: «Dere farer vill fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds Kraft (Matteus 22; 29).

FORPLIKTET PÅ ORDET OG KRAFTEN
En sann og levende kirke står fast på, og er forpliktet på Guds ORD og Guds KRAFT i forkynnelse og i praksis. Dette er også grunnleggende i Karismakirkens visjon og noe som vi står vil stå frimodig opp for: «Å forkynne Guds ord, i Den Hellige Ånds kraft, slik at mennesker blir forvandlet og kommer inn i Guds plan med sine liv. Å være et kraftsenter for åndelige fornyelse – nasjonal vekkelse – og misjon».

ORDET
Jesus sier: «Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham» (Joh 14; 21). Å elske Jesus er å KJENNE Jesus gjennom hans bud. Det betyr å lære å kjenne Gud sønnen slik bibelen presenterer ham, og bygge den personlige relasjonen med Jesus på skriftens fundament. Det betyr at jeg som en troende bruker bibelen aktivt: Jeg «spiser» ordet, tar vare på ordet i mitt hjerte, grunner på ordet og står opp for Ordet i mitt liv mot ytre negativ påvirkning! Paulus sa: For jeg VET hvem jeg tror på (2.Tim 1;10-11). Din tro må ikke bygge på følelser eller synsing, Guds ord må alltid får tale inn i våre liv og bygge troen på hvem Jesus er og på evangeliets sannheter.

KRAFTEN
Kraften blir synlig gjennom tegn, under og helbredelser ved Åndens gjerninger! Hensikten med Guds kraft er ikke show og underholdning. Hensikten er at Gud Fars kjærlighet skal blir erfart av hans elskede barn. Jesus er vårt eksempel. «Jesus fra Nasaret ble salvet av Gud med Hellig Ånd og kraft, og han gikk omkring overalt og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham» (Apost.gj 10; 38). Jesus gjorde hovedsakelig tre ting: Han forkynte (evangeliet), underviste (Guds rike) og helbredet de syke. Guds godhet og kjærlighet ble åpenbart. Det er også den troendes og kirkens oppdrag på jorden. Under og tegn er synlige manifestasjoner av Guds kjærlighet, og må ikke holdes tilbake! Bare se deg rundt i din verden – så vil du få anledninger! «Og disse tegnene skal følge dem som tror» (Mark 16; 17) sier Jesus.

OVERVELDENDE KRAFT
Apostelen Paulus visste hvor lett det var for kirken og la seg svekke og bli stille. Derfor ber han for de troende og kirken på denne måten: «Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt om... hvor OVERVELDENDE hans kraft er hos oss som tror» (Efes 1; 18). Vi trenger å få nytt lys på at Guds Ord og Guds kraft ER i oss som troende og som kirke. La oss leve i ordet og praktisere kraften! Jeg oppmuntrer deg til å bevisst plante ditt liv og din familie i din menighet med ny overgivelse og tro, og vær trofast – for dette er ikke bare den enes troendes oppgave hver for seg. Vi gjør dette SAMMEN med alle de hellige (Efes 2;22).
God sommer!

 

Den største gaven

av Arnfinn Clementsen

Gud være takk for sin usigelige (ubeskrivelige) gave! 2. Kor 9:15

Les mer..

Den største gaven Den største gaven