Stå frem – for de som ikke finne veien

av Tormod Røyland

Jesus trekker en linje gjennom menneskeheten, som deler menneskeheten i to. Jesus underviser
om de to store åndelige paradigmene /tankesystemer/ ordninger i tilværelsen. Han trekker en linje
gjennom menneskeheten som skiller de to åndelige virkelighetene og sier:...

Vid er den port og bred er den vei som fører til fortapelse og det er mange som går inn gjennom den.
For trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og det er få som finner den. "Den brede
port og vide vei" er mylderet av religioner, åndelig søkende og religiøsitet. "Den trange port og den
smale vei" er Guds sønn, Jesus Kristus. Den veien på pekes på for mennesker! Det er på tide at vi
som Guds menighet reiser oss og peker tydelig på hvem Jesus Kristus er!
Tekst: Matt 7; 13 - 27

1. DEN ÅNDELIGE VERDEN ER VIRKELIGHET

1. Bibelen snakker om 3 himler: 1. Jorden, den skapte verden og 2. Mellomhimmelen og 3. Den

tredje himmel / Guds rike.
2. Mellomhimmelen: Den overnaturlige virkeligheten - metafysiske - i utgangspunktet en
nøytral sfære: Ikke ond og ikke god. En del av det skapte.
3. Mennesker kan gjøre erfaringer og koble med den åndelige virkeligheten. Der opererer alle
typer åndskrefter, makter og myndighet, verdensherskere i dette mørket OG Guds engler
som blir sendt av Gud på oppdrag.
4. Mellom himmelen:

 •  
  • -Det er den åndsvirkeligheten som nyreligiøse retninger forholder seg til.
  • -Der er kraften i overnaturlige fenomenene som manifesterer seg i mange av verdens
  • religioner.
  • -Denne åndvirkeligheten er mennesker nysgjerrige på. Jfr media: TV-serien, 6. sans,
  • Harry Potterfilmene, bøker som Alkymisten
  • Paulus underviser om denne virkeligheten: Vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod,
  • men mot makter og myndigheter - verdens herskere i dette mørket (Ef 6).
  • - skapt av Gud og i utgangspunktet åndelig nøytral. Mennesker kan øve seg opp til å
  • operere i mellomhimmelen. Men det er veldig vanskelig og forbli åndelig nøytral.
  • Det er "å leke med ilden" hvis man ikke har et ankerfeste i Gud.

 

2. HVA KJENNETEGNER "DEN VIDE PORT OG DEN BREDE VEI"

1. Det er den delen av menneskeheten som har sitt ankerfeste i livet i det skapte - ankerfeste i

seg selv som menneske. De skaper seg sin gud i sitt eget bilde.
2. Den fører menneskeslekten i tap og ødeleggelse (de tar skade på sin sjel), og ender i
fortapelse
3. Kjennetegnes av falske profeter
-fremstår som uskyldig sauer, men er i virkeligheten rovlystne ulver
-de bærer dårlige frukt.
-Den fremste av de falske: Morgenrødens sønn, djevelen som Gud kastet ut av
himmelen.
-Antikrist en verdenshersker - det menneske kommer til å være det motsatte av Kristus (Anti-) og bærer menneskets tall (6). Som en motsetning til Gud, som bærer
det fullkomne tallet 777 fordi han er treenig - kommer antikrist til å stå fram som
supermennesket med tallet 666 og han kommer til å bli tilbedt som en gud på grunn
av de tegn han gjør.
4. Falske profeter bruker kraften i navnet Jesus - men ikke kjenner Jesus.
De er som en mann som bygger sitt hus på sand. Når stormene og vinden kommer - faller
huset. De taper alt. Jesus sier: Fallet var stort.
Jesus oppsummerer og sier: De falske profetene driver med lovløshet. Lovløsheten er et
tankesett og et paradigme som er en ubarmhjertig herre å tjene. Lovløsheten er denne
verdens ånd som står i kontrast og i motsetning til Guds rettferdighet og Guds rike.
Jesus kaller den delen av menneskeslekten for: Får uten hyrde! De er preget av forvirring.
Han kjente inderlig medynk med dem!

3. HVA ER KJENNETEGNET PÅ "DEN TRANGE PORTEN OG DEN SMALE VEIEN"?

1. De som går på den er den menneskeslekten som har sitt ankerfeste i Skaperen - i Gud.
o Guds universale menighet. De har Jesus som sin Herre og frelser. Det er de som er

frelst gjennom Lammets blod på Golgata!
Den går gjennom én person - Jesus Kristus! Vi tror på en Gud som har all makt i himmel og
på jord - derfor sier Jesus at denne porten er trang og veien er smal (ikke mange guder - ikke
mange veier). Veien er smal fordi Jesus sa: JEG er veien! Porten er trang fordi Jesus sa: Jeg er
døren!
De bærer god frukt - sier Jesus. Mennesker skal kjenne dem og vitne og si: Frukten er god!
Veien som fører til livet.
De som går på den tjener Gud: Gjør sin himmelske Fars vilje
Hva er vår himmelske fars vilje:
o Misjonsbefalingen: Gå derfor ut i hele verden og gjør alle folkeslag
o Oppdraget: Peke ut den trange porten og den smale veien for mennesker som ikke
finner den!
o Mange kristne tror at dette bibelordet om den vide og trange port og brede og smale
veien handler om at mange skal gå fortapt og få bli frelst, frafall og at frelsens vei er
tilnærmet utilgjengelig. Men NEI!
§ Jesus beseiret maktene og myndighetene Kol 2, 15
§ Gud vil at alle mennesker skal bli frelst 1. Tim 2; 4
§ Gud har forsonet alle mennesker med seg selv 2. Kor 5; 19.
§ Endetidens store innhøstning Åp 7; 9
o Bli kvitt defensiv smålighetstenkning: Høstmarkene er hvite til høst!
o Jesus sa: Gå ut i hele verden - bring ut budskapet. Gi mennesker det ankerfestet i
livet som virkelig er et ankerfeste: Frelse ved troen på Jesus Kristus!
o Forløs Guds kraft inn i mennesker liv gjennom ditt vitensbyrd og legg hendene på de
syke. "Se jeg er med dere alle dager..."

AVSLUTNING: Gud sier: Hvem skal jeg sende - hvem vil gå for oss? Venner, det er på tide å gå ut av
komfortsonen - og begynne å ta modige skritt for Gud.

 

Stå frem – for de som ikke finne veien Stå frem – for de som ikke finne veien

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda