Pasjon for folk og land

av Arnfinn Clementsen

Gud har valgt å samarbeide med sitt folk. 1 Tim 2:1-4: "
Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt."

 

Pasjon for folk og land
Passion for people and country


Innledning/ Opening: Gud har valgt å samarbeide med sitt folk /
God has chosen to cooperate with his people

1 Tim 2:1-4


1. Relasjon - Motivasjon/ Relation - Motivation

Bønn er relasjon med Gud  - mer enn ord
Prayer is relationsship with God - more than words
Rom 8:26-27 

Relasjon gir motivasjon / Relation gives motivation

 

2. Identifikasjon - pasjon / Identification - passion
Se landet og folket med Guds øyne  / See people as God see them
Gud elsker verden - God loves people!

Vi skal ikke møte verden med irrtitasjon, men identifkasjon
We should never look at people with irritation, but identification
Bønn med identifikasjon og pasjon / Prayer with identification and passion
Neh 1:6-7     

Dan 9:5
Matt 9:36-37  Medfølelse/ compassion

 

3. Visjon - inspirasjon / Vision - inspiration

Ordspråk / Proverbs 29:18
Visjon skaper tro - tro skaper inspirasjon
Vision create faith - faith create inspirasjon
Troens bønn som utfordrer og "begjærer"
Prayer of faith that challenges and ask
Salme 2:8        

 

4. Manifestasjon - transformasjon / Manifestation - transformation

Gud svarer på bønn! God is answering our prayers!

Gud vil manifistere seg i våre liv, i kirken og i samfunnet
God will manifest his precense in our lives, in the church - and in the society

Manifestasjon leder til transformasjon - forandring!
Manifestation leads to transformation- change!

 

For samtale/ For conversation:

Samtal om punkt 1-4, om våre holdninger til folk og land - og vårt bønneliv
Talk about point 1-4, about our attitudes towards people and country
  - and our prayer life

 

 

Pasjon for folk og land Pasjon for folk og land

Tilbake til talereferater

 

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda