Partnerskap med Gud

av Julius Mba

God has always liked partnership from the very beginning. We're created to worship Him; to collaborate with Him; to work with Him; to partner with Him.

 

Partnership with God

 Ephesians 2:10

God the father partnering with the Son to redeem the world - John 14:10

Jesus partnered with the disciples, and the church of God to continue the work with Him - 1 Corinthians 3:9

1.  He prepares us for the work and provides the resources

Through the power of the Holy Spirit we are fully adapted to do good work in Christ. Adaptation is very important.  It is the starting point in our work with Christ. To expect an un-repented soul to do Christ service is vain. But we who are the called according to His purpose, Christ prepare us as instruments to do His good work.

Each of us is first created, then regenerated through Christ and divinely educated by the Holy Spirit to do good work.

Not only are we prepared; we are also supplied with resources to do the work (1 Corinthians 9:8). Because we have an all sufficient God as our partner, the resources we need to do His work is readily available.

 

Our work with Him is not dependent on our natural talent or any condition.

"God does not depend on ability but on our availability, because His grace abounds.

Sometimes we don't step out to do the work of God, even at the prompting of the Holy Spirit because we tend to look on our human abilities, sometimes out of fear.

But all is ready, laid up for us in Christ our Lord; it is not I, but Christ; not our works, but His works in us; we are only the vessel, and He the precious Living Water that fills it.

2.  Wait for the results

We have heard testimonies of instant healings, of instant miracles. However, it is not all the time that it happens immediately. You can speak to a soul today and he might not come to Jesus until years to come. Our work is to sow the seed or help to water it; the increase is of the Lord (1 Corinthians 3:6)

3.  Mutual benefit

 

Divine partnership is for mutual benefit of all, but the benefit is more for us than of the side of God.  He provides the work to be done, He provides the resources and actually do the work but He rewards us as if we did the work!

We may not be able to quantify the reward. But certainly there is a transfer of joy whenever we do good work in Christ.

-          Joy to a depressed soul

-          Joy of fulfilment

-          Joy in Heaven

The Christian work is all about Him. It is not "what I am doing for the Lord"; it is what the Lord is doing through me. It is also important we do it according to His plan, with His resources and materials. Not according to our human plans and imaginations. We work with Him according to the dictates of the Holy Spirit.

 

We all have different assignments in His kingdom work; both inside and outside the church. Allow the Holy Spirit to help discover yours if you have not.

In this work we depend on Him alone; "take my yoke upon you---". He said don't worry my yoke is easy and my burden is light.  Above all, we are not saved of works but of His grace. Also remember that it is His, not ours. We are only vessels!

_________________________________

 

Partnerskap med Gud
 Efeserne 2:10


Og Gud har alltid likt samarbeid fra begynnelsen. Vi er skapt for å tilbe Ham; å samarbeide med Ham; å jobbe med ham; å samarbeide med ham.

Guds partnerskap med Sønnen for å forsone verden - Johannes 14:10
Jesus samarbeidet med disiplene og Guds kirke for å fortsette arbeidet med Ham - 1 Korinter 3: 9

1. Han forbereder oss for arbeidet og gir ressursene vi trenger
Gjennom den Hellige Ånds kraft er vi fullt tilpasset til å gjøre godt arbeid i Kristus. Tilpasning er svært viktig. Det er utgangspunktet i vårt arbeid med Kristus. Å forvente at en u-omvendt sjel kan gjøre arbeidet i Kristus, er forgjeves. Men vi som kalles etter Hans hensikt, er  forberedt av Kristus som instrumenter for å gjøre Hans gode arbeid.
Hver av oss er først skapt, deretter regenerert gjennom Kristus og guddommelig opplært av Den Hellige Ånd for å gjøre det gode arbeid.
Ikke bare er vi forberedt; Vi får også ressurser til å gjøre arbeidet (1 Korinter 9: 8). Fordi vi har en tilstrekkelig Gud som vår partner, er ressursene vi trenger for å gjøre Hans arbeid fritt tilgjengelig.

Vårt arbeid med Ham er ikke avhengig av vårt naturlige talent eller krav.
"Gud er ikke avhengig av evnen, men av vår tilgjengelighet, fordi Hans nåde er mer enn nok.
Noen ganger går vi ikke ut for å gjøre Guds arbeid, selv ved den Hellige Ånds oppfordring - fordi vi fokuserer på våre menneskelige begrensninger. Men alt er klart, lagt rede for oss i Kristus, vår Herre; det er ikke jeg, men Kristus; ikke våre gjerninger, men hans arbeider i oss; Vi er bare karet, og Han er det dyrebare levende vannet som fyller det.

2. Vent på resultatene
Vi har hørt vitnesbyrd om øyeblikkelige helbredelser, øyeblikkelige mirakler. Det er imidlertid ikke alltid slik at det skjer umiddelbart. Du kan snakke med et menneske i dag, og han kommer kanskje ikke til Jesus på flere år. Vår jobb er å så frøet eller bidra til å vanne det; veksten gir Herren (1 Korinter 3: 6)

3. Gensidig fordel
Guddommelig partnerskap er til gjensidig nytte for alle, men fordelen er større for oss enn for Guds. Han gir arbeidet, Han gir ressursene og gjør jobben, men Han belønner oss som om vi gjorde jobben!
Vi kan ikke kvantifisere belønningen. Men det skapes i oss en stor glede når vi gjør godt arbeid i Kristus.
- Glede til en deprimert sjel
- Glede av oppfyllelse (en tilfredshet ved å gå i ferdiglagte gjerninger)
- Glede i himmelen
Det kristne arbeid handler om Ham. Det er ikke "det jeg gjør for Herren"; Det er det Herren gjør gjennom meg. Det er også viktig at vi gjør det i henhold til Hans plan, med Hans ressurser og materialer. Ikke i henhold til våre menneskelige planer og fantasi. Vi jobber med Ham i henhold til Den Hellige Ånds instrukser.

Vi har alle forskjellige oppgaver i Hans rikes arbeid; både innenfor og utenfor kirken. La Den Hellige Ånd hjelpe deg med å oppdage din oppgave hvis du ikke har det.
I dette arbeidet er vi avhengige av Ham alene; "Ta på mitt åk på deg ---". Han sa ikke bekymre deg, mitt åk er lett og byrden min er lett. Fremfor alt er vi ikke frelst av gjerninger, men av Hans nåde. Husk også at det er Hans, ikke vårt. Vi er bare karene!

 

Partnerskap med Gud Partnerskap med Gud

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda