Nær Jesus, Nær mennesker

av Sigmund Kristoffersen

Spennende å være kristen og få være med på Guds arbeid. Ikke mitt eller ditt, men Guds arbeid! Det er ikke så interessant hva vi holder på med, men hva Gud holder på med. Gud hva gjør du nå?
Vil bare si at jeg har tro på menigheten:
• Guds menighet er det sterkeste som finnes. Guds redskap.
• VI KRISTNE er det viktigste folket på jorden.

Det er 2 korte setninger (4 ord) som beskriver det som ligger meg på hjerte i dag:
• Nær Jesus
• Nær mennesker
Når vi er: Nær Jesus - så blir det naturlig å være nær mennesker. En naturlig konsekvens. Jesus tenkte alltid mennesker. Det var Hans hovedfokus. Ikke kirkebygg, kultur, organisering og strategier. Men mennesker. Vi leser også at Han hadde meddynk med folket.
Så menighetens hovedfokus er mennesker.

Vi er et legeme, vi er i et felles arbeid, vi er et team - sammen er vi sterke. Vi er koblet sammen. Summen av mitt og ditt liv med Gud er menigheten og avgjør resultatet. Synergieffekt. Vi står sammen om noe. - et oppdrag. En hensikt.

Hensikten er at mennesker skal bli kjent med Jesus - vinne mennesker for Jesus Kristus og disippelgjør dem. Jesu befaling har ikke forandret seg.

Rom 10,14-15 Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre dersom ingen forkynner

Vi har et budskap. Du er person med et budskap. En budbærer. Bringer godt bud.

Evangeliet om Jesus er verdens beste budskap!! Jesus, Hans død på korset, Hans oppstandelse er fortsatt det største budskap som vi kan bringe ut til dagens mennesker. Det er fortsatt like aktuelt.

I en sunn og levende menighet blir mennesker frelst og fostret hele tiden. Ikke først og fremst ut fra kampanjer og evangeliseringsprosjekter i menigheten, men ut fra en indre motivasjon hos den enkelte av oss. Ut fra vårt forhold til Jesus.

Greske tankegang: Liste. Prioritere. Hva er viktigst? 1. Gud. 2. familien. 3. menighet. 4 venner....
Hebraiske tankegang: Du har Gud med i alt du gjør. Gud i sentrum. (sirkel) - piler ut. Gud kan være med i alt. Hvordan kan jeg ta med Gud i fotballen....i...? Enklere måte å tenke på. Tror det slik Gud ønske vi skal leve livene våre.
Vi går ikke til gudstjeneste. Vi lever gudstjeneste.

De først kristne de levde livet. De fungerte i nådegaver. På en naturlig måte. (i hverdagen) Det var ikke aksjoner, bønne- og evangeliseringskampanjer. Gud i alt - den hebraiske tankegang.

Det interessant å finne ut hvordan Jesus gjorde det, og hvilke bilde vi finner av Ham.
Hvis vi leser de 4 evangeliene (Matteus, Markus, Lukas, Johannes) så finner vi noen klare trekk av Jesus.

Skal bare peke kort på 5 ting eller særtrekk som spesielt kommer fram - rød tråd:
1. Jesus står på de små sin side.
Tok alltid parti for dem. Står på de små sin side. Har du sett det. Barna, og de som ikke blir regnet med i samfunnet. De utstøtte. Blinde. Spedalske.
2. Jesus var tøff mot de religiøse.
Satte fingeren på hykleri. De som la byrder på folket
Fokuserte på hjerte til mennesker. Jesus gav ny frihet.
3. God venn med det overnaturlige.
Jesus utførte utrolig mange overnaturlige handlinger og helbredelser.
4. Han var menneskelig.
Jesus var sosial. Var relasjonell. Opptatt av dagliglivet. Vi ser Han spiser hele tiden. Åt og drakk - bordfellesskap. Til og med blant tollere og syndere.
Når vi eter sammen med noen, åpner vi alltid dører. Da er vi ikke farlige. Der kan vi få den gode samtalen.
5. Jesus visste at Gud var Hans far.
Jesus levde i et sønnforhold til Gud. Han var stadig i kontakt med sin far. Han kaller Han Abba - betyr pappa (veldig nær) - ikke bare far. Jesus lærde oss å omgå Gud på en naturlig og vanlig måte.
Ser du trekkene til Jesus. Hva som var viktig hos Ham. Fokuset var MENNESKER.

Vi er noe mer enn kristne. Det er mye rart blant de som kaller seg kristne. MEN VI ER FØRST OG FREMST ETTERFØLGERE AV JESUS.
Å være etterfølger og å være Jesu disippel handler først og fremst om å leve kristuslivet.

Kjærlighet er troens kraft
Guds kjærlighet er troens kraft. Tro virksom i kjærlighet.(Gal.5:6) Tro virker ikke uten kjærlighet. Når du vandrer i kjærlighet vil troen virke. Hva betyr det i praktisk handling?

Vandre i kjærlighet.
Rom 13, 8 Bli ingen noe skyldig, annet enn det å elske hverandre! For den som elsker sin neste, har oppfylt loven.
Guds kjærlighet kan forandre ALT og ALLE. Det handler om å la Ånden dominere oss som viser seg i det praktiske liv. Da blir konsekvensen at Guds ånd virker og mennesker møter Jesus når de er sammen med deg og meg. Da lever vi det naturlige kristenlivet, som er et liv i DHÅ. Din relasjon, ditt nærvær med Jesus - det får ringvirkninger i forhold til andre mennesker. Alt springe ut fra det.

 

Nær Jesus, Nær mennesker Nær Jesus, Nær mennesker

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda