Kraften i din bekjennelse

av Arnfinn Clementsen

For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud
har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. 10 Med hjertet tror vi så vi blir
rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. Rom 10:6-10

Innledning: Våre ord setter kursen for våre liv

- Our words set the cource of our lives
Våre ord skaper atmosfæren rundt våre liv!

Ordsp 18:21         Tungen har makt over død og liv/ Død og liv er i tungens makt


1.    Hvordan blir et menneske frelst -
How do a man get saved
Rom 10:9-10  For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre........
Vi kommer til Gud som syndere, men vi blir ikke frelst ved å bekjenne vår synd,
men ved å bekjenne Jesus som Herre!
Rom 3:23-24   for alle har syndet og mangler Guds herlighet. 

Matt 12:37  For etter ordene dine skal du kjennes rettferdig, og etter ordene dine skal
   du dømmes skyldig.

2.  Synder eller rettferdig - Sinner or righteous
2 Kor 5:17+21  Den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte,
  se, det nye er blitt til! 
* Du har en gjenfødt ånd - du er en ny skapning - like rettferdig som Jesus
* Du er ikke lenger en synder, men en rettferdig
* Men du har et kjød og du kan synde
* Vi bekjenner våre synder når vi har syndet
Jakob 5:16 Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre,
   så dere kan bli helbredet.

Vi bekjenner vår tro - We confess what we believe

  1. "Forkynn tro til du har den, siden vil du forkynne tro fordi du har den"

1Joh 5:4  For alt som er født av Gud, seirer over verden. Og det som har seiret
                over verden, er vår tro. 

Ikke "syndbekjennelse", men "trosbekjennelse"!
Bekjenn frimodig på hvem du tror - og hva du tror  - bekjenn Guds Ord!
Hebr 10:23  La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet,
                   for han som ga løftet, er trofast.

Avslutning: Du kan alltid bekjenne Guds Ord - You can always confess the Word
I sykdom:     Ved Hans sår har jeg fått legedom (Jes 53: 5)
I mangel og fattigdom:   Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting (Salme 23:1)
I angst og fortvilelse:     Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke.
             For Herren er min styrke og min sang, og han er blitt min frelse.
(Jes 12:2)

I skrøpelighet og tilkortkommenhet:   "Min nåde er nok for deg, for min kraft blir
          fullendt i svakhet
(2Kor 12:9)

 

Kraften i din bekjennelse Kraften i din bekjennelse

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda