Kom Hellige Ånd

av Tormod Røyland

Gjennom tidene har det alltid vært en lengsel i Guds folk og i menigheten etter større åndskraft og seier i kristenlivet. Vi lengter etter mer, mer frukt i våre liv, mer åndskraft, mer bønnesvar, større opplevelse av Guds nærvær.
Nye testamentet avslutter med lengselen etter Jesus: Han som vitner dette, sier: Ja, jeg kommer snart! Amen, ja kom, Herre Jesus! Åp 22:20
En del karismatiske kristne ber: ”Kom Hellige Ånd”. Det kan skape forvirring. La oss pressisere: DHÅ HAR kommet – tro på det! Når vi likevel kan be ”Kom Hellige Ånd – uttrykker det en begjæring etter et manifestert nærvær at Gud – synlig åpenbart med kraft, under og helbredelse. Det trenger vi!
Men hvorfor ser vi ikke mer…? Hvorfor opplever vi ikke mer..?

Løftene er klare: Joh 15:5
5 Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre.
Joh 15:7
7 Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det.

Vi skal stoppe opp ved kong Sauls liv for å peke på et av svarene.
Sauls liv som vi leser om fra 1. Sam 8 - 13 er en utrolig interessant.
Hva illustrerer den historien? A.B. Simpson (en markant lederskikkelsen blant evangeliske kristne i USA på slutten av 1800-tallet) sier om Sauls liv: "Jeg tror den representerer den falske etterligningen av riket som Satan søker å forme på tronene av menneskelig egoisme og verdslig stolthet - antikrists herredømme. Mens dette er den religiøse meningen med Sauls liv, har den allikevel en mer personlig anvendelse for enhver kristen. Det er Guds lærdom om styrken i selvlivet, og faren med selvlivet, og behovet for dets absolutte korsfestelse før vi kan gå inn i det sanne rike av åndelig kraft og seier." (A.B.Simpson).

1. Israel hadde Gud som Konge - de ble ledet av seere og profeter. Men folket forkaster Gud som konge over Israel 1.Sam 8;6 -7 og 19-20
- Ville være uavhengighet av Guddommelig kontroll
- Dette var den samme ånd som var i den fortapte sønn; gi meg min del av arven...
- En feil selvstendighet - roten til synd - utvikler seg til tilhørighet til verden.
- "Skal vi ikke ta ansvar for livet vårt da?" JO, men ikke ut ifra kjødelige og menneskelige egenskaper - men Kristi liv.
Kilden i livet er Kristus - ikke mitt eget selv: Gal 2;20.

2. Saul hadde alle gode menneskelige kvalifikasjoner
- 9;2 9;5 og 21 10;9-10 11;6 og 11 Saul representerte alt sterkt, attraktivt og lovende i det som hørte til den menneskelige natur.
- Det er lett å la seg blende og forledes av det, også i eget liv.
- Vi kan bli høye på oss selv - "dette klarer jeg selv".

3. Men Saul svikter når prøvelsen kom 1. Sam 13; 1 -14
- Prøvelsen og presset fremprovoserte den ånd Saul egenlig var fylt av.
- Selvet var på tronen i Sauls liv.
- Mange av oss lever fremgangsrike liv mens ting går bra - men når prøvelsene kommer skinner selvet igjennom.
- Hva kommer ut av ditt liv når du presses - Kristus? Selvet?

Foreløpig oppsummering.
Saul var en storartet konge frem til prøvelsen kom.
I prøvelsen ble han motløs, mistenksom, selvhevende og overmodig. Da var han en mann etter sitt eget hjerte og ikke etter Guds hjerte.
Saul viser for alle tider at mennesket på sitt beste bare er et menneske og at egoisme og selvsentrert liv må ende i fiasko og bedrøvelse.

4. Selvlivet / kjødeligheten har sin opprinnelse i syndefallet. Djevelens natur er å opphøye seg over Gud. Djevelens natur er også antikrist´s natur - det er den selviske ånd som kjemper for å ta over verden og som også gjør alt han kan for å få andeler i den troendes liv. Derfor sier Paulus: Ef 6;12: For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter..

5. Gud deler aldri førsteplassen i ditt liv med den selviske ånden.
Sauls liv viser med tydelighet at det minste frø av selviskhet fører til nederlag og fiasko. Denne overgivelsen av ditt liv til Jesus var et faktum da du tok imot frelsen. Det er den kritiske fasen i et hvert menneske som blir født på ny: overgivelse til Jesus.

6. Overgivelse til Jesus som en bevisstgjørende stadig bønn.
Dagelig overgivelsen er en overgivelse - en korsfestelse vi alltid trenger å leve i. Beveger du deg ut av den enfoldige troskapen mot Herren og hans ord, så er du på samme farlige vei som Saul var. Du kan fornekte det, velge og ikke høre Åndens maning i ditt hjerte, forherde deg, men du lurer ingen andre enn deg selv. Herren ønsker å ta deg tilbake til den gode overgivelsen til Jesus slik at han igjen kan fylle deg med DHÅ.
Der ligger den grunnleggende forutsetning til et liv i åndskraft og seirende kristenliv. Den som lever i overgivelsen lar Jesus få slippe til i liv og tjeneste. Kom Hellige Ånd!

LA OSS FRIMODIG BEKJENNE SAMMEN: "JEG HAR MOTTATT NÅDENS GAVE OG RETTFERDIGHETS GAVE - DET ER EN OVERSTRØMMENDE RIKDOM - OG JEG SKAL LEVE OG HERSKE I MITT LIV, IKKE I EGEN KRAFT, MEN VED DEN KRAFT OG NÅDE SOM JESUS GIR"

 

Kom Hellige Ånd Kom Hellige Ånd

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda