Kirke som Jesus - 3

av Arnfinn Clementsen

Apg 10:38 Hvordan Gud salvet Jesus fra Nasaret med Den Hellige Ånd
og med kraft, Han som gikk omkring og gjorde godt og helbredet alle som var undertrykt av djevelen, for Gud var med Ham.

Innledning: Tilbake til Jesus
1Joh 4:17 For som Han er, slik er vi i denne verden.
Hva er det å være en kristen – hva er det å være menighet eller kirke i vår tid?
Det handler om å være ”kristen som Jesus” - eller ”kirke som Jesus”!

1. Jesus brydde seg om mennesker
Jesu pasjon/ lidenskap og store kjærlighet var mennesker!
Joh 3:16 For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den eneste..
Jesus viste hva som var viktig for Gud, ikke regler og religion, men mennesker!

2. Jesus var på de svakes og undertryktes side
-Jesus var på synderens side
Mark 2:17 "De som er friske trenger ikke lege, men de som er syke. Jeg er ikke
kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse"
-Jesus var på de sykes side
Luk 6:18 .......sammen med dem som var plaget av urene ånder. Og de ble
helbredet
-Jesus var på de fattige og undertryktes side
Luk 4:18 Herrens Ånd er over meg, For Han har salvet meg, til å forkynne
evangeliet for de fattige.
Jes 58:6-7 Er det ikke dette å dele ditt brød med den som sulter, så du leder de
omflakkende fattige til ditt hus. Når du ser den nakne, så lar du ham få klær. Du trekker deg ikke unna dem som er av ditt eget kjøtt og blod
-Jesus var på de sårede og misbruktes side
Luk 10:34 Så gikk han bort til ham, forbandt sårene hans og helte olje
og vin i dem. Og han løftet ham opp på sitt eget dyr, tok ham
til et vertshus og tok seg av ham.
-Jesus forsvarte kvinnene mot det religiøse, mannsdominerte samfunn
Joh 8:11 Hun sa: "Ikke én, Herre." Jesus sa til henne: "Heller ikke Jeg fordømmer
deg. Gå bort og synd ikke mer!"
-Jesus introduserte kraften i gode gjerninger!
Gode gjerninger er frukten av det nye livet - et bevis på sann "åndelighet"!

3. Jesus var på barnas side
Barn er det mest verdifulle vi har i hjem og menighet. Barn er nåtid og framtid.
Barn og ungdom betyr håp og tro! Barn er ikke i veien - de er veien!
Mange barn misbrukes og plages i dag - vi må reise oss til forsvar for barna!
Takk til voksne som tar ansvar for barn i jobb, hjem og menighet!
Mark 9:37 "Hver den som tar imot et av disse små barna i Mitt navn, tar imot Meg. Og hver den som tar imot Meg, tar ikke imot Meg, men Ham som har utsendt Meg."
Merk 10:15 Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal slett ikke komme inn i det."
Mal 4:6 Han skal vende fedrenes hjerte til barna og barnas hjerte til deres fedre


Avslutning: Jesus levde i det overnaturlige
Sann kristendom er overnaturlig i sin natur! Den demonstreres i hverdagen!
Apg 10:38 Hvordan Gud salvet Jesus fra Nasaret med Den Hellige Ånd
og med kraft, Han som gikk omkring og gjorde godt...
Ved Den Hellige Ånd kan vi leve Jesus overnaturlige naturlige liv i hverdagen.

 

Kirke som Jesus - 3 Kirke som Jesus - 3

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda