KRISTI VELLUKT

av Julius Mba

Er det duften av min menneskelige natur eller duften av Kristus i meg som Gud og verden oppfatter? Alle vil lukte godt. Spørsmålet er "hva er det vi ønsker å lukte som, og hvem lukter jeg godt for?"

LIVSGRUPPER - 2 Kor 2: 14-16
Av Julius Mba 15. desember-14

(ENGLISH BELOW)

1. Vi ER KristI vellukt for Gud

Vi er skapt i Kristus til å være en vellukt for Gud. Gud vil oppfatte duften av Kristus i oss, også når vi gjør hans vilje. Jesus sa ved flere anledninger at han kom til å gjøre sin Fars vilje. Det kan være ingen tvil om duften av Herren Jesus, og en av sine fremste vellukter av hellighet. Hellighet til Gud far og hellighet til verden.

Det er en vellukt av Kristus som kommer fram der det er sann hellighet (jfr 2. Mos 30: 34-37). Når en dame bruker en parfyme, behøver hun ikke å si eller gjøre noe. Alle lukter parfymen. Slik er det med duften av Kristus.

Synd ødelegger vellukten.
"Stanken av stedet har nådd Herren, og han har sendt oss for å ødelegge det" 1. Mos 19:13. Bare tenke på å gå forbi en søppeldynge og tar en pust av all den råtnende søppel. Det er det moralske forfallet er like for Gud. Det er en offensiv, vond lukt til Ham. Men hellighet og renhet gir en søt luktende duft til ham.

Men når vi synder, vi trenger ikke noe nytt offer fordi Kristus har gjort det seg for alle. I stedet må vi bruke som offer for våre synder ved å bekjenne og genuint omvende oss fra dem 1.Joh 1: 9. På den måten skaper vi en søt aroma av hellighet til Gud.

2. Duft av Kristus til dem som blir frelst (1 Kor 01:18)

Har du noen gang tenkt på dette? Uansett hvor vi er, har Gud satt oss i verden for å synliggjøre evangeliet. Som en vakker duft, fra våre liv og våre ord, spre kunnskap om Guds kraft til frelse for alle vi møter på hvert sted. Dette er ikke en kommando, men en refleksjon av Ham; sannhet.

Duften av Kristus fra oss kan være den eneste Bibelen noen mennesker noen gang vil lese. Vi bære Kristi navn på vår panne og skulder når vi kaller oss kristne.

3. Duft av Kristus til dem som går fortapt

Vi vet at kunnskap om evangeliet er til liv, fred og håp. For noen mennesker er det, og de er tiltrukket av lukten av Jesus og blir frelst, men for mange er det helt motsatt. Evangeliet blir en dårskap, 1.Kor.1: 18.

 Selv om vi opplever at noen mennesker ikke liker hva vi representerer, lar seg fornærme eller reagerer på hva vi sier om evangeliet, kan vi ikke la være å være Kristi vellukt. For dem er det, som Paulus sier, er det lukten av død til død. Alle deler av vårt liv - våre verdier, våre gjerninger og våre holdninger må tydelig lukte som Jesus Kristus.

4. The Fragrance of Christ er ikke i dømme andre (Jesaja 65: 5)

Fordi Jesus gjort oss rettferdig og hellig for Gud betyr ikke at andre skal bli fordømt av oss. Nei! Duften av Kristus fra oss bør faktisk tiltrekke seg de som ikke tror på oss.

Ser du nå hvorfor synderne rømte fra fariseerne og kom løpende til Jesus? Jesus var helligere enn alle de fariseerne, men syndere følte meg komfortabel rundt ham. Jesu klær var glitrende hvit! Det var ikke en flekk av synd på ham! Og likevel følte den største synderen i byen følte meg komfortabel med ham. Hvorfor var det? Fordi han aldri ga dem inntrykk av at han var større enn dem eller enda helligere enn dem (selv om han var det).
La vår Rettferdighet-in-Ham tiltrekke folk til evangeliet. La duften av Kristus i oss diffuse fritt til verden.

Til samtale

1. Hva er de praktiske måter som kristne kan Kristi vellukt?

2. Er det situasjoner og tilfeller hvor kristne bør la være å dele om evangeliet?

3. Hvordan bør kristne nærme de som ikke tror på budskapet om evangeliet?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THE FRAGRANCE OF CHRIST 

Is it the aroma of my human nature or the aroma of Christ in me that God and the world perceives? Everybody will always want to “smell” good. The question sometimes is “what do we want to smell like and for whom?”

BIBLE STUDY – 2 Corinthians 2:14-16 Julius Mba, December 15th/2014.

1. We are the fragrance of Christ to God

We are born in Christ to be the adorable aroma unto God.

God will perceive the aroma of Christ in us when we do His will. 

Jesus Christ himself declared on many occasions that He came to do the will of His Father. There can be no question about the fragrance of the Lord Jesus, and one of His greatest aromas is that of holiness. Holiness to God the father and holiness to the world.

There is an aroma of Christ that comes forth wherever there is genuine holiness (see Exodus 30: 34-37). It may not be through anything we say or do. It’s just an aroma. An aroma is like a perfume. When a lady uses a perfume, she doesn’t have to say or do anything. Everyone smells the aroma. So it is with the aroma of Christ. 

Sin ruins the aroma. 

“The stench of the place has reached the Lord, and He has sent us to destroy it” Gen 19:13. Just think about walking past a garbage dump and taking a breath of all the decaying rubbish. That is what moral decay is like to God. It is an offensive, foul odor to Him. But holiness and purity gives a sweet smelling fragrance to Him.

When we sin, we don’t need another sacrifice because Christ has done it ones and for all. Instead we must apply that sacrifice to our sin by confessing and genuinely repenting from them, 1 John 1:9. In that way we create a sweet aroma of holiness to God.

2. Fragrance of Christ to those being saved (1 Cor 1:18)

God has left us in the world to demonstrate the gospel to the world. Like a beautiful scent, we, by our lives and our words, spread the knowledge of the power of God for salvation to everyone we meet in every place we go. This is not a command, but a reflection of truth.

The aroma of Christ from us may be the only Bible some people will ever read. We carry the name of Christ on our forehead and shoulder once we call ourselves Christians. 

3. Fragrance of Christ to those perishing

We consider the knowledge of the gospel to be lifegiving and a word of peace and hope. For some people it is and they are attracted to the scent of Jesus and are saved, but for many it is quite the opposite, 1.Kor 1,18. 

Because we know that some people may not like what we represent and what we say about the gospel, we sometimes become shy about speaking the gospel and representing Jesus. We want to hide the aroma of Christ. But we can’t back off from being the aroma of Christ just because people are offended by the gospel; just because, as Paul says, it is the aroma of death to them. 

4. The Fragrance of Christ is not in judging others (Isaiah 65:5) 

Because Jesus made us righteous and holy before God does not mean that others should be condemned by us. No! The fragrance of Christ from us should actually attract those who do not believe to us. 

Do you see now why the sinners ran away from the Pharisees and came running to Jesus? Jesus was holier than all those Pharisees, yet sinners felt comfortable around Him. Jesus’ clothes were sparkling white! There was not a spot of sin in Him! And yet the filthiest sinners in town felt comfortable with Him. Why was that? Because He never gave them the impression that He was greater than them or even holier than them (even though He was). Let our Righteousness-in-Him attract people to the Gospel. Let the aroma of Christ in us diffuse freely to the world.

Questions

1. What are the practical ways in which Christians can diffuse the aroma of Christ?

2. Are there situations/conditions in which Christians should back-off from speaking the gospel?

3. How should Christians approach those who do not believe in the message of the gospel?

KRISTI VELLUKT KRISTI VELLUKT

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda