I Åndens kraft

av Arnfinn Clementsen

Sak 4:6 "Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved Min Ånd, sier hærskarenes Herre"
Zech 4:6 "Not by might nor by power, but by My Spirit,' Says the Lord of hosts"

 

I Åndens kraft /In the power of the Spirit

- Arnfinn Clementsen

Sak 4:6 Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved Min Ånd,
             sier hærskarenes Herre

Zech 4:6  Not by might nor by power, but by My Spirit,'                 

   Says the Lord of hosts"-


Innledning: Den kraftfulle balansen
Opening:  The powerful balance

Ordet og Ånden  - JESUS / The Word and the Spirit - Jesus

Karismakirkens visjon/ The vision:

- å forkynne Guds Ord i Den Hellige Ånds kraft, slik at
    mennesker
......

-  to preach the Word of God in the power of the Holy Spirit,
    so that people....


1. Jesus i Åndens kraft-  Jesus in the power of the Spirit
Jesus er vårt eksempel/ Jesus is our example

Luk 4:14        I Åndens kraft vendte Jesus tilbake til Galilea

Luke 4:14 Then Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee

IKKE i Åndens følelser - ytringer - manifestasjoner - opplevelser,

men ÅNDENS  KRAFT
Luk 4:18-19 Herrens Ånd er over meg - The Holy Spirit is upon me
Apg 10:38  Jesus fra Nasaret ble salvet / Jesus of Nazareth was

       anointed

2. Menigheten i Åndens kraft
      - The church in the power of the Spirit
Apg 1:8          Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer
       over dere, og dere skal være mine vitner

Acts 1:8 You shall receive power when the Holy Spirit comes upon

      you

Apg 4:31  De ble alle fylt av Den hellige ånd og talte Guds ord med
       frimodighet
Acts 4:31  They were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the
        Word of God with boldness

Kall/visjon  - salvelse - utrustning - autoritet
Calling/vision - anoitning -  equipment - authority


Avslutning/Closing:
Salvelsen - Åndens kraft - gjør forskjellen
The anointing - the power of the Spirit - makes the difference

 

 

I Åndens kraft I Åndens kraft

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda