Guds Ord og Guds kraft

av Tormod Røyland

Alle troende og kirken i den vestlige verden påvirkes av presset mot troen fra samfunnet. Misforstått toleranse, vitenskap som uttaler seg i trosspørsmål, det sekulære og religionsnøytrale samfunnet har en voldsom påvirkningskraft på mennesker og påvirker også kirken. Kirken står i fare for å bli en sosial og hyggelig koseklubb hvis vi ikke holder fast på dens identitet og oppdrag.

Jesus advarer og sier: «Dere farer vill fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds Kraft» (Matteus 22; 29).
En sann og levende kirke står fast på, og er forpliktet på Guds ORD og Guds KRAFT i forkynnelse og gjerning.
Dette er også grunnleggende Karismakirkens visjon:
Å forkynne Guds ord, i Den Hellige Ånds kraft, slik at mennesker blir forvandlet og kommer inn i Guds plan med sine liv.
Å være et kraftsenter for åndelige fornyelse – nasjonal vekkelse – og misjon.

 1.  
 2. Jesus sier: «Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham» (Joh 14; 21).

  Å elske Jesus er å KJENNE Jesus gjennom Ordet – altså relasjon.
  «Spise» ordet, ta vare på ordet, grunne på ordet og stå opp for Ordet i våre liv!

  Paulus sa: For jeg VET hvem jeg tror på (2.Tim 1;10-11)
  Troen må ikke bygge på følelser eller synsing, Guds ord må alltid få tale inn i våre liv og bygge troen
  på hvem Jesus er og evangeliets sannheter.

 3.  

Kraften blir synlig gjennom tegn, under og helbredelser ved Åndens gjerninger!

Jesus er vårt eksempel. Han forkynte (evangeliet), underviste (Guds rike) og helbredet de syke.
Det er også den troendes og kirkens oppdrag på jord. Under og tegn er synlige manifestasjoner
av Guds kjærlighet, og må ikke holdes tilbake!

«Og disse tegnene skal følge dem som tror» (Mark 16; 17)

Oppsummering:
Skriften – lærer oss å kjenne Jesus og evangeliet.
Guds kraft – gir mennesker en erfaring av Guds Fars kjærlighet på ulike måter.

Til samtale:
I lys av hva vi har studert; hva tenker Paulus på når han ber for kirken: «Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt ... hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror»
(Efes 1; 18).

Hva er det ene du kan tenke deg å gjøre annerledes?

Guds Ord og Guds kraft Guds Ord og Guds kraft

Tilbake til talereferater

 

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda