Gud Fader eller ”gudfaren” Del 2,

av Tormod Røyland

TEKST: Hebr 10; 19 -25.

Innledning / fra sist:
Noen søndager nå så stiller vi to enkle grunnleggende spørsmål:
1. Hva slags Gudsbilde er det som former og styrer mitt liv?
Mitt bilde av Gud og min forståelse av Gud vil bestemme hvordan jeg forholder meg til Gud!!
Er Gud Gud Fader (en god Far slik Jesus beskriver ham) eller er Gud en gudfar som en mafiaboss.
Gud Fader – inviterer meg til fortrolig fellesskap og relasjon på grunnlag av Jesu betingelsesløse kjærlighet.
Gudfaren – vil dominere meg med frykt og trusler om straff.
To radikalt forskjellige motivasjoner for gudsliv!
Vi utfordrer deg til å ta et oppgjør med falske gudsbilder i livet ditt for å komme ut i en større frihet i kristenlivet ditt!

2. Et rett og godt Gudsbilde er avgjørende på de fire områder av kristenlivet
Jfr tekstens 4 "LA OSS..."
Gudsbildet har en kolossal innflytelse på disse 4 områdene av våre kristenliv! De blir tema fremover.

I dag:
I - HVILKET GUDSBILDE STYRER OG FORMER DITT LIV?
Er Gud en du møter i fortrolighet? Eller en Gud du "kolliderer" med?
JESUS SIER: Et dårlig tre kan ikke bære god frukt - og et godt tre kan ikke bære dårlig frukt.
Altså: En dårlig og disharmonisk Gudsrelasjon kan ikke bære god frukt.
Men så kan heller ikke en god og harmonisk Gudsrelasjon bære dårlig frukt!!

Gudsbildet vil bestemme om kristenlivet "hakker" eller om kristenlivet "flyter". Inntrykket bestemmer uttrykket!
Dessverre lever en del mennesker med en Gud som en Corleone (mafiaboss).
En Gud som man skal være god nok for, oppfylle kravene for, tilfredsstille og "deale" med - for å ha fred og trygghet....

II - DET HAR KOMMET EN NY FORUTSETNING FOR MENNESKERS RELASJON MED GUD!!
Bibelen sier: En ny og levende vei - til Gud!
JESUS! - Den store presten - ypperstepresten.
Hvem var Ypperstepresten? Ypperstepresten i Israel "forhandlet med Gud" ved å sone for folkets synder med dyreoffer - etter gudgitte
regler og forordninger. Men Jesus kom: Ikke med blod av bukker og kalver, men med Sitt eget blod, gikk han inn i Det Aller Helligste en gang for alle og vant en evig forløsning. (Hebr 9)
Jesus: "Han slettet ut håndsskriftet som stod imot oss med bud (gjeldsbrevet), det som vitnet imot oss. Og han tok det bort, ved at Han
naglet det til korset". (Kol 2;14)
Jesus slettet ikke ut lovens krav - han oppfylte lovens krav i seg selv!

III - GUD ER HELLIG.
Gud har standard - Han er standarden!
Gud er Gud - verken viljesløs eller relativistisk (i betydning at ingenting er rett eller ingenting er galt eller at "alt er greit".
Gud er Hellig (betyr: annerledes enn mennesket). Guds Hellighet gjorde at Gud gav Loven (standarden) til sitt folk Israel.
Derfor måtte Jesus oppfylle lovens krav - gjorde det i sitt liv (levde uten synd) og ved sin død (forsoningen) og ved oppstandelse (brøt dødens makt) fra de døde.
Vi må forstå det at vi lever i effekten av det Jesus har gjort!
"LEVENDE VEI" = Jesus!

III - EN NY PAKT - ÅNDENS PAKT (MOTSETNING TIL LOVENS PAKT).
En pakt er en ubrytelig og gjensidig forpliktelse mellom to parter.
ÅNDENS PAKT er annerledes enn lovens pakt: LES: 2. Kor 3;6 -9).

Avslutning
Gud Fader inviterer oss, for Jesu skyld til å komme nær Ham!
Kirken jeg ser: "Kirken jeg ser er Jesus-sentrert!" Det er det det handler om - Leve i den nære relasjonen med Jesus uten å være drevet av frykt for straff, skam eller følelse av uverdighet. Vi er forsonet!

 

Gud Fader eller ”gudfaren” Del 2, Gud Fader eller ”gudfaren” Del 2,

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda