Fra bud og lov - til takk og lov!

av Arnfinn Clementsen

Rom 8:1-11 1 Derfor er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, de som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden (BGO)
Innledning: Et liv i frihet – uten fordømmelse
3 grunnleggende forutsetninger:
Gud er en god far - Jesus har gjort alt - Den Hellige Ånd bor i meg Rom 8:1 Derfor er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.
2 måter å leve kristenlivet på: Etter kjødet eller etter Ånden!

1. Syndens og dødens lov
Når lov og bud får regjere, virker syndens og dødens lov
Rom 8:2 gjort meg fri fra syndens og dødens lov
Rom 7: 7-8+ 18-21 For jeg vet at i meg, det vil si i menneskenaturen, bor ikke noe godt......
Frelst av nåde, og så gjør vi så godt vi kan. Vi kommer til kort!
Kampen for å tilfredsstille Gud - umulig i egen kraft
Alle kravene: Vi må be mer, gjøre mer, leve mer hellig osv....

2. Livets Ånds lov
Rom 8:2 For livets Ånds lov har i Kristus Jesus gjort meg fri fra
syndens og dødens lov.

En sterkere lov pga Jesu Kristi død og oppstandelse
Jesus døde for ss - vi døde med ham
Jesus oppsto for oss - vi oppsto med Ham
Rom 8:3 For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på
grunn av kjødet, det gjorde Gud .......

3. Et helt nytt liv
Rom 8:4-11 for at lovens rettferdige krav skulle bli oppfylt i oss, vi som
ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.

Gal 2:20 Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som
lever, men Kristus lever i meg

Avslutning: Fra bud og lov - til takk og lov!
Vi trenger å se hva Jesus har gjort:
Efes 1:17-23
19 og forstå hvor overveldende stor Hans kraft er for
oss som tror, etter virkningen av Hans mektige kraft.

 

Fra bud og lov - til takk og lov! Fra bud og lov - til takk og lov!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda