Forventningens kraft

av Arnfinn Clementsen

Innledning: Nasaret eller Kapernaum
Luk 4:14 - 44 VI møter Jesus i møte med sin hjemby
Nasaret, og byen Kapernaum ved Gennesaretsjøen
Disse byene står for 2 kulturer:
Nasaret:
Forakt, negativisme og vantro
Kapernaum: Forventning, åpenhet, og tro

2. Nasaret kulturen
Jesus ble avvist og foraktet I Nasaret, og det skjedde ikke
mange helbredelser og undergjerninger
Matt 13:57 «En profet blir ikke foraktet noe
annet sted enn på hjemstedet og i sitt eget
hus.»
Og han gjorde ikke mange mektige
gjerninger der
på grunn av vantroen deres.
3. Hva er forakt - og hvordan virker den?
"kata-phroneo" (gresk) betyr: forakte, nedtenke,
ringeakte, se ned på, avvise eller forkaste
- Forakt er å neglisjere, se ned på, undervurdere, være
negativ til
- Forakt er en avvisning/ forkastelse av noen eller noe
- Foraktens «søsken» er stolthet, hovmod og vantro
- Forakt er rett og slett manglende forventning !!!
- Forakt skaper en atmosfære av innadvendthet, mistillit
og vantro
- Forakt skaper negative holdninger og en negativ, kritisk
kultur
- Forakt hindrer positiv energi og Guds kraft i å virke
- Forskjell på forakt og sunn bedømmelse

4. Kapernaum - kulturen
Forventning, tro og tillit som skaper atmosfære for under
og mirakler.
Luk 6:18-19 De var kommet for å høre ham og bli
helbredet for sine sykdommer. Også dem
som var plaget av urene ånder, gjorde han friske.
Og alle i mengden prøvde å få røre ved ham,
for det
gikk ut fra ham en kraft som helbredet
alle.

Avslutning: Gud har tro på mennesket.
Gud har ingen forakt for mennesket.
Hans nåde er og tilgivelse er ubegrenset.
Lukk opp ditt hjerte og la Den Hellige Ånd ta bort det som
binder og stenger, slik at kirken vår - du og jeg - kan være
et Kapernaum, hvor Jesus får gjøre sin gjerninger.

 

Forventningens kraft Forventningens kraft

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda