Fortid – nåtid – framtid

av Jan Inge Espedal

”Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid.” Hebr 13,8
Jesus har alltid vært, Han var i fortiden, Han er i nåtid, og Han kommer til å være der i
framtiden. Jesus er alltid den samme. Hans kraft og nåde, Hans trofasthet, Hans plan og
Hans vilje er uforanderlig, Han er evig.
Vi mennesker kan ikke med vår synd forandre Guds kjærlighet. Selv om vi er troløse, så er
Han trofast. Vår ulydighet kan ikke avsette Guds makt og kraft.

Fortiden
De fleste mennesker har både gode og vonde minner fra hendelser i fortiden. Fortidenbestår også av gjerninger man selv har gjort, noen gleder man seg over, og andre skulle mangjerne hatt ugjort.
Jesus sitt frelsesverk på korset er tidenes begivenhet, og det forandrer alt! Jesu død ogoppstandelse har tilveiebrakt tilgivelse for all synd og det gir kraft til gjenopprettelse oghelbredelse. Dette betyr at man kan se helt annerledes på fortiden, når man vet at Jesushar sonet verdens synd, og gitt oss mennesker en ny start. Man kan legge alt fra fortiden påJesus, lette byrden, og oppleve en frihet til å leve.

Nåtiden
Når vi ser fortiden i lys av Jesu verk på korset, påvirker det nåtiden. Istedenfor ådrasse på masse unyttig bagasje, kan man gå videre med blanke ark på grunn av Gudsgrensesprengende nåde.
Gud er til stede i nåtiden, Han har ikke bare vist seg i fortiden, men Han er til stede her ognå! Gud er nær oss mennesker og han kjenner oss ut og inn.
"Til sangmesteren. En salme av David. Herre, Du har ransaket meg og kjenner meg. Hvor jegenn sitter eller står, så vet Du det. Langt borte fra kjenner Du min tanke. Min sti og mitt leieblir gransket av Deg, Du kjenner nøye alle mine veier. Ikke et ord er på min tunge, se, Herre,uten at Du kjenner det helt og fullt allerede. Bakfra og forfra omgir Du meg, og Du har lagtDin hånd på meg. Å forstå dette er for underfullt for meg, det er for høyt, jeg kan ikke fattedet. Hvor kan jeg gå bort fra Din Ånd? Eller hvor kan jeg flykte fra Ditt åsyn? For jeg opp tilhimmelen, er Du der. Redde jeg leie i dødsriket, se, da er Du der." Sal 139,1-8
"Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte, - det er troens ord som viforkynner." Rom 10,8
Det er viktig å forstå at Gud virker i nuet. Noen av oss kan være så opptatt av fremtiden at viglemmer å leve i nuet. Livet er faktisk det som skjer nå! Jesu frelsesverk virker i dag, selv omdet er noe som skjedde i fortiden, påvirker det nåtiden.

Framtiden
Når det gjelder framtiden, så er den på mange måter usikker. Vi kan ikke i detalj vitehvordan livet blir. Samtidig kan vi være klar over hvilke tanker og planer Gud har for oss:
"For Jeg vet hvilke tanker Jeg tenker om dere, sier Herren, tanker til fred og ikke til noe ondt.Jeg vil gi dere framtid og håp." Jer 29,11
Grunnen til at vi kan forvente en lys framtid er igjen på grunn av Jesu seier over døden. Jesusbanet en frelsesvei som gir hver den som tror på Ham et evig liv.

Utfordring:
La oss lære av fortiden, legge bak oss nederlag, takke Gud for alt det gode, og forstå at Jesushar tilgitt all synd, og kan lege sår og vonde minner!
La oss leve i nuet, vel vitende om at det er i dag vi kan utgjøre en forskjell, det er i dag Gud ernær, Han er her nå! La Jesus sitt evige frelsesverk prege måten vi lever på akkurat nå!
La oss møte fremtiden med tro og håp, Gud ønsker å gi oss det beste! 

Fortid – nåtid – framtid Fortid – nåtid – framtid

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda