En høyere vei

av Jan Inge Espedal

Gud, som er skaperen av alt liv, har skapt oss mennesker for at vi skal leve betydningsfulle,
gode og innflytelsesrike liv. Han har gode planer for hvert et menneske på denne kloden, og
Han har gitt oss muligheten til å velge. Vi mennesker lykkes til dels med å ta gode valg, mens
vi dessverre for ofte tar dårlige valg, og må ta følgene av det. Men de gode nyhetene er at
Gud har en høyere vei for oss, der vi mer og mer kan leve slik som Han ønsker, og dermed
optimalisere livet for oss selv, og de rundt oss.

1. I dentitet i Jesus

2 Kor 5, 17: " Derfor om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt
er blitt nytt."

Når vi ved tro på Jesus har tatt imot Guds rettferdighet, sier bibelen at vi har blitt en ny
skapning. Det er noe drastisk som har skjedd, det er et før og et etter. Uten Jesus så er det
ingen mennesker som er syndfri og er god nok for Guds standard, men ufortjent av Guds
nåde, så blir vi frelst og rettferdiggjort ved å ta imot Jesus Kristus. Vår identitet blir altså at vi
er 100% hellige, rene og feilfrie for Gud. Vi er ikke lenger syndere, men rettferdige.

Det er meget viktig å forstå vår identitet i Jesus, for hvem vi tror vi er, påvirker hvem vi
faktisk blir.

2. Konsekvenser

Rom 6, 1-6
" Hva skal vi da si? Skal vi fortsette i synden for at nåden kan bli så mye større? 2 På ingen
måte! Vi som døde fra synden, hvordan kan vi fortsette å leve i den? 3 Eller vet dere ikke at
alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til Hans død? 4 Vi ble altså begravet med Ham
ved dåpen til døden, for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet,
slik skal også vi vandre i et nytt liv. 5 For hvis vi er blitt forenet med Ham i likhet med Hans
død, da skal vi også bli det med oppstandelsen. 6 For vi vet dette, at vårt gamle menneske ble
korsfestet med Ham, for at syndelegemet skulle bli fratatt sin makt, så vi ikke lenger skal være
treller under synden."

Vår nye identitet i Jesus, får konsekvenser i livene våre. Guds plan er at vi ikke skal fortsette
i synden, men at vi skal vandre i et nytt liv. Gud har en høyere vei enn at vi skal sitte fast i
syndens gjørme. Vår livsstil, og gjerninger vil gradvis bli mer og mer preget av det livet Gud
har gitt oss på innsiden. Et plommetre som er plantet, vil etter hvert bære frukt, og fruktene
er selvfølgelig plommer. På samme måte vil det frøet av Guds liv som er plantet i vårt indre,
gi frukter som er til Guds æ og menneskers beste. Paulus skriver klart og tydelig at vi på ingen måte skal fortsette i synden for at nåden kan bli større, Gud har en høyere vei.

Det er også frigjørende å vite at vi ikke lenger er slaver under synden, synden har ikke lenger
makt over oss. Vi er ved Jesu død og oppstandelse kjøpt fri til ikke å leve under syndens makt
og herredømme, men til å leve som Guds barn i frihet.

Rom 7, 18-19: " For jeg vet at i meg, det vil si i mitt kjød, bor det ikke noe godt. For viljen har jeg, men å gjennomføre det gode finner jeg ikke kraft til i meg selv. 19 For det gode jeg vil,
gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg."

Paulus sier at han ikke klarer å leve slik han ønsker. Dette er noe vi sikkert kan kjenne oss
igjen i, så hva er løsningen på hvordan vi kan ha kraft nok til å leve etter Guds vilje?

Rom 7, 25a: " Jeg takker Gud for at det finnes et svar: Det er Jesus Kristus, vår Herre." (Nye
Levende Bibel)

Etter å ha remset opp alle utfordringene med å finne kraft nok til å gjennomføre det gode,
takke Paulus Gud for at det finnes en løsning, og det er Jesus Kristus. Han gir oss kraft til å
leve i den planen som Gud har for hver enkelt. I oss selv er vi svake, men ved Guds kraft er vi
sterke.

Flp 2, 13 " For det er Gud som virker i dere både å ville og å virke for Hans gode vilje."

Gud leder oss på Hans veier, og gir oss samtidig kraft til å klare det!

1 Kor 10, 12-13 " Derfor må den som tror at han står, passe seg så ikke han faller. 13 Det er
ikke kommet over dere noen fristelse som ikke er menneskelig. Gud er trofast; han skal ikke la
dere bli fristet over evne, men Han skal sammen med fristelsen også sørge for en vei ut, slik at
dere kan være i stand til å bære det."

3. Fokus

Filipperbrevet 3, 18 -20: (Nye Levende Bibelen)
" Jeg har ofte sagt til dere og nå sier jeg det på nytt med stor sorg, at det finnes mange som
er motstandere av budskapet om at Kristus døde på korset for vår skyld. Disse personene er
på vei til å gå evig fortapt, for de tenker bare på å tilfredsstille sine fysiske begjær De skryter
av forhold som de burde skamme seg over. De er kronisk opptatt av livet her på jorden. Vårt
hjemland er hos Gud i himmelen, og fra Ham skal Herren Jesus komme tilbake for å frelse
oss for evig."

Jordiske ting kan lett få hovedfokus, istedenfor himmelske ting, som har evighetsverdi. Derfor
er det viktig at Guds liv får prege oss slik at vi har fokus på det som virkelig betyr noe, og at
vi ikke er for opptatt av jordiske ting, som en dag skal forsvinne.

Kol 3, 1-2: " Hvis dere da altså ble oppreist med Kristus, så søk de ting som er der oppe, der
Kristus sitter ved Guds høyre hånd. 2 Ha sinnet rettet mot de ting som er der oppe, ikke mot
de ting som er på jorden."

------------------------------------

Gud har gjort oss rene og hellige i Jesus Kristus, gjennom Hans død og oppstandelse, Han har
gitt oss kraften til å leve på Guds måte, og hjelper oss til å holde fokus på det som virkelig
betyr noe.

Gud har en høyere vei som vi kan gå på.

Lykke til!

Det er ingen lydkilde til denne talen desverre.

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda