Dette er min Gud

av Arnfinn Clementsen

Matt 28:19 ....i Faderens og Sønnens og Den hellige ånds
... In the name of the Father, and of the Son and of The Holy Spirit

This is my God

Innledning:  Treenigheten: Far, Sønn og Den Hellige Ånd

Trinity: The father, the Son and The Holy Spirit
En Gud - tre personer i den ene
One God -  three persons utited in one

1. Gud - vår himmelske Far
     God - our heavenly father
Efes 3:14-15
En far som har omsorg for sine barn
-  A father who cares for his children

Be til vår Far i Jesu navn
- Pray to the father in the name of Jesus
Matt 6:31  Gud kjenner våre behov - God know our needs


2. Jesus - vår frelser og bror

     Jesus-  our savior and brother

Joh 3:16
Religion er menneskets vei til Gud - Religion is mans way to God

Jesus er Gud vei til mennesket - Jesus is Gods way to man
Gud bøyde seg ned til det laveste av det lave og lot sin sønn
bli født i en stall - og dø på et kors
God went down to the lowest of the low and allowed his son to
be born in a manger - and die on a cross

1Kor 1: 18-29   
Vers 23: snublestein/ stimblestown - skandale/ scandal
- "skandale for den religiøse verden" - "scandal for the religious world"
- dårskap for denne verden - foolishness for this world

3. Den Hellige Ånd - vår hjelper og venn
Joh 14:16-20  

Den Hellige Ånd bor i oss og er vår forbindelse med Gud
The Holy Spirit lives withis us, and He is our connection to God

 

For samtale/ For conversation:
Hva betyr de tre personene i Gud for oss?
What means the three persons in God to us? 

 

Dette er min Gud Dette er min Gud

Tilbake til talereferater

 

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda