Den største gaven

av Arnfinn Clementsen

Gud være takk for sin usigelige (ubeskrivelige) gave! 2. Kor 9:15

 

The ultimate gift

1. Livet er en gave / Life is a gift

VI tror på livet fra unnfangelse til død - uansett omstendigheter
We will keep faith in life from conception to death - through all sircumstances

2.
Frelsen er en gave / Salvation is a gift

Jesus er den største av alle gaver - Jesus is the ultimate gift

Joh 3:16 Gud ga          

Rom 6:23 Guds nådegave er evig liv i Kristus
Vi blir ikke frest ved å gjøre, men ved å ta imot Jesus og det han har gjort
We are not saved by dping, but by receiving Jesus and what he has done

3. Den Hellige Ånd er en gave / The holy spirit is a gift
Apg 2:38           dere skal få Den hellige ånds gave.

Apg 10:45         Den hellige ånds gave også ble øst ut over  hedningene.

Alle troende har fått Den hellige ånd og er kvalifisert til Åndens gave/ åndens dåp/ åndens fylde
Every born again christian is qualified for the gift of the spirit/ batism in the spirit

4. Vi er gaver til hverandre/ We are gifts to each other

Vi er alle gaver til hverandre - We are all gifts to each other
- vår personlighet - våre talenter - vi har alle nådegaver - gifts of grace
Efes 4:7 Til hver enkelt av oss er nåden gitt, alt etter som Kristi gave blir tilmålt

Rom 12:6-8 Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss.

5. Kirken er en gave til verden/ The church is a gift to the world

We are here to bless the city/ socielty

Til samtale/ For conversation

Samtal om hva punkt 1 -5 betyr for våre liv.

Talk about what point 1-5 means to our lives. 

 

Den største gaven Den største gaven

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda