Den største gaven

av Arnfinn Clementsen

Gud være takk for sin usigelige (ubeskrivelige) gave! 2. Kor 9:15

 

The ultimate gift

1. Livet er en gave / Life is a gift

VI tror på livet fra unnfangelse til død - uansett omstendigheter
We will keep faith in life from conception to death - through all sircumstances

2.
Frelsen er en gave / Salvation is a gift

Jesus er den største av alle gaver - Jesus is the ultimate gift

Joh 3:16 Gud ga          

Rom 6:23 Guds nådegave er evig liv i Kristus
Vi blir ikke frest ved å gjøre, men ved å ta imot Jesus og det han har gjort
We are not saved by dping, but by receiving Jesus and what he has done

3. Den Hellige Ånd er en gave / The holy spirit is a gift
Apg 2:38           dere skal få Den hellige ånds gave.

Apg 10:45         Den hellige ånds gave også ble øst ut over  hedningene.

Alle troende har fått Den hellige ånd og er kvalifisert til Åndens gave/ åndens dåp/ åndens fylde
Every born again christian is qualified for the gift of the spirit/ batism in the spirit

4. Vi er gaver til hverandre/ We are gifts to each other

Vi er alle gaver til hverandre - We are all gifts to each other
- vår personlighet - våre talenter - vi har alle nådegaver - gifts of grace
Efes 4:7 Til hver enkelt av oss er nåden gitt, alt etter som Kristi gave blir tilmålt

Rom 12:6-8 Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss.

5. Kirken er en gave til verden/ The church is a gift to the world

We are here to bless the city/ socielty

Til samtale/ For conversation

Samtal om hva punkt 1 -5 betyr for våre liv.

Talk about what point 1-5 means to our lives. 

 

Den største gaven Den største gaven

Tilbake til talereferater

 

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda