At jeg kan kjenne Ham

av Julius Mba

Som hjorten lengter etter bekker med vann, lengter min sjel etter deg, min Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Når skal jeg få komme fram for Guds ansikt? Salme 42, 1-2

At jeg kan kjenne ham ...... .
Filipperne 3: 8-10


Det er flere måter å kjenne noen på. Men å kjenne til noen betyr ikke at du virkelig kjenner personen. Kjennskapen som Paulus snakker om, er å ha et dypt, intimt forhold. Å ha denne typen kunnskap krever mye tid med slik person og har åpen kommunikasjon.
Gjennom hele Bibelen sier gudfryktige kvinner og menn at deres lidenskap er å virkelig kjenne ham. Eksempelvis Moses i 2. Mosebok 33:18 og David i Salme 42:1.

Det største ønsket til en kristen med levende tro er å kjenne Gud. Alt annet en måtte ønske seg kommer etter dette.
Paulus visste også hvem Gud var, men han kjente Ham ikke før Gud møtte Ham. Filipperne 3:5-6

De ikke troende vet også om Ham
- De som ikke tror at Han døde og stod opp igjen, vet også om Ham
- For eksempel faraoens magikere (2. Mosebok 8:19), og de demon-besatte mennene (Matteus 8:29), etc.
Å kjenne Gud er å møte Ham og finne ut at Han er den Han sier Han er. Men det slutter ikke der; det er en kontinuerlig prosess.


Å kjenne Ham er en kontinuerlig prosess
De færreste møter nok ikke Gud på en så dramatisk måte som Paulus, men det er den samme oppstandelseskraften som frelste deg. Etter frelsen begynner du å vokse, det var derfor Paulas skriver "at jeg kan kjenne ham". Dette er et eksempel på helliggjørelse - frelsen som begynte med korset fortsetter å påvirke måten vi lever på.

Vær forberedt på å ta del i hans lidelser
Når du vandrer sammen med Jesus, kommer du til å møte noen utfordringer som er tøffe og smertefulle. Noen ganger tar utfordringene oss til neste nivå av intimitet med Ham når vi stoler på Ham og vokser i Ham.
Jesus Kristus følte på kroppen hva det vil si å lide, å ha smerte, å bli forrådt, å bli ignorert, å bli glemt, å dø. Det betyr at vi kan dele vår smerte med Gud, Heb 4:15. Vi kan bevege oss nærme Ham med tillit fordi Han har vært der.

Du vil gjøre større gjerninger når du kjenner ham bedre
Ved Kristi fullkomne verk er vi fri. Vi blir nå sendt ut som frie mennesker for å være agenter for Hans kjærlighet, for å være formidlere for forsoning, for å være mennesker som forteller verden om Guds gode hensikt. Derfor kalles vi Guds ambassadører. Vi kan bare være gode ambassadører når vi kjenner ham godt.
Som ambassadører er vi pålagt å gjøre gode gjerninger fordi vi kjenner Ham. Daniel 11:32 "Men folket som kjenner deres Gud, skal være sterke og utføre store gjerninger".
En av Jesus bønner for oss er i Johannes 17: 3 "og dette er evig liv; at de kan kjenne deg, den eneste sanne Gud og Jesus Kristus som du har sendt ".
Så la oss fortsette å streve etter å kjenne Ham. Å kjenne Ham er evig liv!


Diskusjon og spørsmål
1. Hvordan kan vi gjenopprette og opprettholde vår første kjærlighet til Jesus Kristus?
2. Hvordan kan vi helt praktisk - lære mer om Ham?
3. Er det virkelig mulig å gjøre større gjerninger i Kristus, fordi vi kjenner Ham?

(ref Daniel 11:32, Joh 14:12)


___________________________________________________

That I may know Him.......
Philippians 3: 8-10

There are several ways to know someone. But to know about someone does not mean you really know the person. The knowledge that Paul is talking about is to have deep intimate relationship. To have this kind of knowledge requires spending a lot of time with such person and having open communication.

Throughout Scripture, the great men and women of God say that their passion is to truly know Him. Example is Moses in Exodus 33:18 and David in Psalm 42:1.

The greatest desire of a true Christian is to know God. Every other desire is in addition to this one.

Paul knew of God, but he did not KNOW Him until he had an encounter with God. Philippians 3:5-6

The unbelievers also know about Him

-          Those that do not believe that He died and rose again also know about Him

-          Some examples include the magicians of Pharaoh (Exodus 8:19), the demon-possessed mad men (Mathew 8:29), etc.

Knowing God involves encountering Him and finding out that He is who He says He is. However it does not end there; it's a continuous process.

Knowing Him is a continuous process

Everyone's salvation may not be as dramatic as that of Paul, but it still requires the same resurrection power to get you saved. But after your salvation you begin to grow, that is why Paul's writes "that I may know Him". This is an example of sanctification - what started at the cross with salvation continues to influence the way we live.

 

Be prepared to share in His suffering

As you go down the road of knowing Christ, you will run into challenges that are tough and painful. Sometimes our trials take us to the next level of intimacy with Him as we trust Him and grow in Him.

Jesus Christ practically experienced what it feels like to suffer, to have pain, to be betrayed, to be ignored, to be forgotten, to die. That means we can share our pain with God, Heb 4:15. We can draw near to Him with confidence because He has been there.

You will do greater works when you know Him better

By the finished work of Christ we are set free. We are now sent out as free people to be agents of His love, to be ministers of reconciliation, to be people who tell the world about God's good intention.  And that is why we are called Christ's Ambassadors.  We can only be good ambassadors when we know Him better

We are not only ambassadors to talk about Him, but we are commissioned to do great works. Daniel 11:32 "but the people who know their God shall be strong and carry out great exploits".

One of the greatest prayers of Jesus Christ for us is in John 17:3 "and this is eternal life; that they may know You, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent".

So let us continue to strive to know Him. To know Him is eternal life!

Discussion and Questions

1.    How can we rekindle and maintain our first love for Jesus Christ?

2.    What are the practical ways we can improve in our knowledge of Him?

3.    Because we know Him, is it really possible to do greater works?  (ref Daniel 11:32, John 14:12)

 

 

At jeg kan kjenne Ham At jeg kan kjenne Ham

Tilbake til talereferater

 

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda