Årsrapport 2013

Årsrapport 2013 for Karismakirken

Karismakirken er en levende menighet i utvikling og forandring. På «overflaten» fremstår Karismakirken som en solid og godt fundamentert menighet. Vi står trygt i det kallet og den visjonen som vi ved Guds nåde har fått. Det fører oss videre og utvikler oss. Dette uttrykkes gjennom godt besøkte gudstjenester med Jesussentrert lovsang, bibelbasert undervisning og en god søndagsskole, fra søndag til søndag. Under «overflaten» er det et spennende liv som utfordrer vår evne til å lede og skape gode overganger fra barn til ungdom, og fra ungdom til voksen – vi kaller det generasjonsovergangene.

1. Gudstjenester, livsgrupper og formiddagstreff
Gudstjenesten og menighetens livsgrupper er basisen i menighetslivet. Vi har ikke registrert noen vesentlig endring i fremmøte i gudstjenesten i 2013. Men vi har tatt imot noen nye familier og enkeltmennesker som har funnet seg til rette i menighetsfamilien. Det er gledelig. Menigheten har også startet med å sende talene direkte på web-TV. Vi merker oss et stigende antall seere, fra en håndfull i starten til flere 10-talls seere på det beste. Den unge generasjonen er mer og mer synlige i gudstjenestene, både som medarbeidere i søndagskole og i møtene, og ikke minst som en del av gudstjenesteforsamlingen. 30 - 35 personer er i aktiv tjeneste hver søndag for å tilrettelegge for gode gudstjenester og søndagsskole.

Flere av livsgruppene har drevet sine grupper jevnt og svært godt. Andre grupper, særlig noen av ungdomsgruppene har hatt noe tilbakegang. Jevnt over savner vi flere livsgruppeledere. Utviklingen av livsgruppene er et prioritert område i 2014.

Formiddagstreff for 50+ generasjonen er ledet av Vigdis Håland, og er et viktig treffpunkt hver 14. dag. Fokuset på fellesskap, lovsang og forkynnelse treffer, og fremmøtet har vært økende. Oftere og oftere er det opp til 40 (og flere) mennesker som samles.

2. Barne- og ungdomsarbeid
I Karismakirken fungerer ungdomsarbeidet, særlig fra VGS-alder tett på helheten i kirken vår. Eldre ungdommer er ledere for yngre ungdommer, som igjen er medledere i BarneKarisma. Denne lederkulturen har ikke blitt til av seg selv, men er et resultat av strategisk tenkning og arbeid. Dette er en viktig del av disippelgjøringen og i det å skape gode generasjonsoverganger etterhvert som barna og ungdommene vokser til.

I tillegg arrangerer Karisma Youth Alive ungdomssamlinger hver fredag. Da er det en times møte med drivende lovsang, Jesussentrerte vitnesbyrd og taler, før det er kafe i lillesalen og aktiviteter. KYA samler gjennomsnittlig omtrent 65 ungdommer hver uke i tillegg til samlingene i livsgruppene. Ungdomslederne (Dreamteam) med Helene Myrstad som leder og Jan Inge Espedal som avdelingsleder, gjør en flott jobb. Takk også til foreldre som stiller opp som vakter og ekstrahjelp. KYA arrangerte to weekender i høstferien. Den første for tenåringer opp til videregåendeskoles alder (vgs), og en for vgs-pluss´ere.

Vårens konfirmasjonskull (Tentro) hadde 10 deltagere.

18+ (samlinger for ungdommer fra fylte 18 år) har samlinger omtrent hver fjerde uke. De siste to årene har denne gruppen ungdommer blitt merkbart større, og disse samlingene har fått økende

betydning. Mange av 18+´erne i Karismakirken er aktive som ledere og medarbeidere. Vi ønsker å ha mye oppmerksomhet på denne aldersgruppen for å skape gode overganger for dem videre i menighetslivet.

BarneKarisma (søndagsskolen og familiedagene) ledes av vår barneleder Monica Austerheim. Hun har med seg en arbeidsgruppe som er verd å gi ekstra oppmerksomhet og ros. De er alle foreldre til barn som har gått, eller er på vei ut av søndagsskolealder, men som investerer sin tid og energi for den unge generasjonen. «Normalt sett» er det ofte slik at unge barneforeldre overtar søndagsskolearbeidet med tiden, men i Karismakirken er situasjonen slik at vi har et generasjonshull med relativt få unge mennesker mellom 25 og 35 år. Dette gjør at våre voksne er villig til å stå lengre i tjeneste, samtidig som vi positivt tvinges til å engasjere barna og ungdommene tidligere. Dette er en del av det vi kaller generasjonsovergangene. Flere av våre internasjonale medlemmer engasjerer seg også sterkere i søndagsskolen, noe vi setter stor pris på. Stor takk til Monica og arbeidsgruppen, som sammen med lederne i avdelingene gjør en fantastisk tjeneste for barna gjennom BarneKarisma.

3. Ledelse og stab
Lederrådet i 2013 har vært Jan Inge Espedal, Steinar Helgestad, Julius Mba, Irene Røyland, Tormod Røyland og Christine Todnem.

Styret i 2013 har vært Odd Espeland, Ole Georg Røyland, Tormod Røyland (styreleder). Steinar Helgestad møter i tillegg fast som menighetens administrator. Lederrådet og styret danner menighetens ledelse sammen med pastorparet.

Karismakirkens ansatte stab i 2013 har vært: Tormod Røyland, Jan Inge Espedal, Arnfinn Clementsen, Steinar Helgestad, Christine Todnem, Monica Austerheim (fratrådte i mai), Irene Røyland (tiltrådte i august), Øystein Pettersen, Vigdis Håland, Stian Austerheim. Ved årsskiftet hadde Karismakirken 8 ansatte på hel- og deltid, til sammen i underkant av 4 årsverk. I tillegg har vi konsulenttjenestene, og regnskapstjenester som Karismakirken har kjøpt gjennom Bird Regnskapstjenester.

Jan Inge Espedal, menighetens ungdomspastor gjennom 7 år, har i løpet av de siste årene hatt en dreining i sin tjeneste. Fra å ha arbeidet mest med ungdomsarbeidet, til å ha større fokus på helheten. Denne utviklingen har skjedd naturlig med den oppmerksomheten som Karismakirken har lagt på arbeidet med den unge generasjonen ut ifra visjonsdokumentet «Kirken jeg ser». 27. oktober markerte vi dette i gudstjenesten gjennom en forbønnshandling, og hvor vi også offisielt endret Jan Inges tittel fra ungdomspastor til pastor. Han har fortsatt tyngden av sitt fokus på ungdomsarbeidet.

4. Karisma Misjon
2013 har vært et merkeår i Karismakirkens misjonsarbeid, særlig med tanke på Uganda. Uganda. Det var en stor glede da menigheten i september hadde forbønn og utsendelse for Randi Andersen Kaddu. Randi er formelt utsendt fra Karismakirken som menighetens misjonær i Uganda.

I India (Hyderabad) samarbeider vi med Moses Choudary om bibelskolen for kommende pastorer og evangelister. Moses Choudary besøkte Karismakirken i november. I den forbindelse inviterte misjonsrådet til et lunsjmøte med fokus på arbeidet i India. I tillegg talte han i flere av våre samlinger.

Gjennom Troens Bevis Verdens Evangelisering er Karismakirken involvert i misjonsarbeid i flere land, med fokus på Sentral-Asia, Afrika og blant muslimer via 24 timers satellitt-tv på arabisk, med potensielt 330 millioner seere.

13. – 22. februar hadde Tormod Røyland en vellykket og innholdsrik reise til India hvor han besøkte menighetens venner og samarbeidspartnere i Maranatha Ministries (Moses Choudary). På samme reise var han også en del av predikantseminaret og kampanjeteamet som Troens Bevis og Rune Edvardsen hadde i Hyderabad i samme tidsrom. Denne reisen hadde hovedsakelig relasjonsbygging til våre samarbeidspartnere som mål.

Misjonsrådets medlemmer har vært Barbro Christensen, Kristin Elstrøm, Tarjei Indrebø, Grete Olsen (siden høsten -13) og Tormod Røyland. Misjonsrådets oppgave er å forvalte misjonsbudsjettet, holde kontakt med våre internasjonale samarbeidspartnere, planlegge misjonsarrangement, sørge for misjonsinformasjon og inspirere for misjon og teamturer.

5. Arenaer
International Fellowship har hatt 4 flotte samlinger med omkring 50 mennesker. I spissen for KIFs ledergruppe står Julius Mba og en arbeidsgruppe.

Englevakt har hatt en fornyelse i arbeidet siden høsten 2013. Karismakirken, med Anders Sørensen i spissen reetablerte Englevakt, og byttet dag fra lørdag til vår opprinnelige dag, fredag. Det har gitt et oppsving i antall englevakter i sentrum på fredagskveldene. Arbeidet har fokus på bønn for byen og evangelisasjon.

Karisma høstbibelskole hadde temaundervisning over 9 uker fra september til november. Opp til 29 deltagere deltok. Mange gav respons på at den konsentrerte bibelundervisningen hadde stor betydning for dem.

6. Andre høydepunkt i 2013

* Lørdag 19. januar. Dagsseminar med pastor Tormod Røyland. «Kommunikasjon og ekteskap».

* Februar. Nyoppussede toaletter stod klare i underetasjen.

* Januar og mars. Vi arrangerte to evangeliserende «Søndagskafeer» med «Jesusfortellinger» fra boken til Arnfinn Clementsen, med Arnfinn som taler, og inviterte gjestesangere.

* 27. februar til 3. mars. Besøk av evangelist og misjonær Karen Zelfimyan fra Ukraina / Moldova.

* Mandag 25. februar t.o.m 6. mai. «Den gode samtalen» med Bernt Torgussen. Opptil 62 deltagere fulgte disse to spennende kursene over 6 mandager.

* Søndag 10. mars og 29. desember. Familiedager arrangert av BarneKarisma. De arrangerte også to svært vellykkede overnattingsfester for barna.

* Søndag 28. april. Festgudstjeneste for våre 10 konfirmanter.

* Lørdag 25. mai. Global Outreach Day. Evangelisering og «konsert» på torget. Sammen med menighetene i Stavanger. Karismakirken tok initiativet og hadde ansvaret for gjennomføringen.

* Søndag 25. august. Karsimakirken feiret Arnfinn Clementsens 60 års dag. Menigheten, forkynnerkolleger, representer fra Sola Kommune, samt ordføreren var til stede.

* 30. august – 1. september. Vellykket menighetsweekend på Utsyn, Finnøy.

* Bønn for Norge og Stortingsvalget. 3 ukers periode med bønnemøter 3 ganger i uken frem til valgdagen 9. september.

* September og oktober. Karismakirken var vertskap for 1. og 2. modul av Coaching Academy med 20 deltagere. Kurset ble arrangert av Sandvik folkehøyskole i samarbeid med

Karismakirken.

* 19. oktober. Karismakirken åpnet dørene for regionskonferansen «Led Rogaland» for tredje år på rad. Ca. 300 ledere fra pinsemenighetene i Rogaland var samlet til en flott dagskonferansen med tema: «Jeg vil bygge min menighet for livslang etterfølgelse».

7. Skoler
Stavanger Kristne Grunnskole drives som en egen selvstendig stiftelse med eget styre, men har sin basis i menighetene Kristen Tjeneste og Karismakirken.

Søknaden fra Karismakirken til Stavanger kommune, om tillatelse til å reise et ekstra skolebygg for Stavanger Kristne Grunnskole på Karismakirkens tomt, ble sendt til kommunen 28. februar. Den ble endelig godkjent av Stavanger kommune i november. Dette var en milepæl i tomteprosjektet som har vært jobbet med lenge.

Menigheten driver Jazzper kulturskole hvor det undervises i ulike instrumenter. Høsten 2013 startet Stian Austerheim opp nye kurs med 39 elever. Sammen med timelærerne gjør han en flott jobb i kulturskolen.

8. Økonomi
Økonomisk har 2013 vært et utfordrende år, men også et seiers-år. Det første halvåret bød på likvide utfordringer som førte til en akuttsituasjon på høsten. Styret og administrasjonen jobbet med ulike sparetiltak, samtidig som vi lanserte visjonssøndagene «Hjerte for Karismakirken», som også forløste ny giverglede. Trenden på tiende og gaver ble snudd, og regnskapet viser overskudd ved årets slutt.

9. Medlemsoversikt
for 2013 Medlemstallet pr. 31.12.2013 var 486, hvorav 181 var barn og tilhørige. Menigheten hadde en netto vekst på 9 medlemmer sammenliknet med året før.

* Døpte: 13

* Barnevelsignelser: 4

* Konfirmanter (Tentro): 10

10. Avslutning
Det er med takknemlighet til Gud og menigheten at jeg skriver denne fjerde årsrapporten for Karismakirken. Livet med Jesus Kristus, vår Herre og frelser og forkynnelsen av Guds Ord i Den Hellige Ånds kraft, er mandatet og kallet vi holder fast ved. Det gir åndelige vekst i våre liv, fokus i prioriteringer og styrefart i menighetens arbeid. Samtidig ber og tror vi på å få se flere mennesker frelst, se mer av Guds kraft i aksjon i gudstjenester, livsgrupper og samlinger. Vi ser noe, men vi vil se mye mer. Vi tror på å utruste hele menigheten til å gjøre Jesus kjent og synlig for våre naboer, Stavanger by, landet vårt, ja helt til jordens ender. Vi kjenner Ånden oppmuntrer oss: «Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram» (Jes 43;19).

For Karismakirken 5. mars 2014

Tormod A. Røyland
Ledende pastor.

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda