Årsrapport 2012

 

Kjære menighet! 

Vi takker Gud for Hans trofasthet mot menigheten og den enkelte av oss - fra år til år - og fra dag til dag,
og vi forventer mye godt i tiden som ligger foran. Jesus selv sa: "Jeg vil bygge min menighet, og dødsrikets
porter skal ikke få makt over den. Matt 16;18."

1. Karismakirken i 2012
Karismakirken er en livskraftig menighet med stort vekstpotensial! I "Kirken jeg ser" sier vi at kirken vår er
en internasjonal flergenerasjonsmenighet, med spesiell oppmerksomhet på den unge generasjonen. Dette
vil også gjenspeiles i menighetens fokus og arbeid. Med andre ord; Det er avgjørende for menighetens
fremtid, at vi hele tiden har tydelig fokus på barn og unge. Samtidig er vi stolte over å være en menighet
hvor alle generasjonene og ulike nasjoner er representert. Hver og en har en viktig hensikt og funksjon å
fylle på menighetskroppen, som er Jesus Kristus! Vi vil gjøre vårt ytterste for å ivareta hverandre og åpne
for at nye mennesker kan bli lagt til menigheten. Vi takker Gud for menighetsfamilien i Karismakirken!

2. Karisma Misjon
Misjonsrådet har bestått av Tarjei Indrebø, Kristin Elstrøm, Harald Vindenes og ledende pastor. Harald
Vindenes avsluttet sitt engasjement i forbindelse med flyttingen fra Stavanger i juni. Vi takker ham og
familien for et langt og godt samarbeid i misjonstjenesten.
I India (Hyderabad) samarbeider vi med Moses Choudary om bibelskolen for kommende pastorer og
evangelister. Moses´ svigersønn, Nireekshana er rektor for den.
I Kasakhstan har vi hatt arbeid i 11 år. I 2012 avsluttet vi vår støtte til to lokale medarbeidere fordi arbeidet
i Shymkent-området har endret seg, blant annet på grunn av sammenslåinger av menigheter. Pastor Jetis
og Gulmira har gitt uttrykk for stor takknemmelighet over fellesskapet og støtten fra Karismakirken
gjennom disse årene. Den politiske situasjonen i landet gjør at forbønn og gjensidig kontakt er viktig.
Uganda. Vi utvikler vårt samarbeid med pastor Robert Andersen Kaddu. Han er involvert i Africa Village
Outreach, et spennende arbeid som blant annet når inn til nye og unådde folkegrupper i .
Gjennom Troens Bevis Verdens Evangelisering er Karismakirken involvert i misjonsarbeid i flere land, med
fokus på Sentral-Asia, Afrika og blant muslimer via 24 timers satellitt-tv på arabisk, med potensielt 330
millioner seere.
Vi støtter også Internasjonal døvemisjon (DMI) og noen andre virksomheter.
Predikantserminar. I november hadde vi planlagt en predikantkonferanse i hovedstaden Chishnau i
Moldova med pastor Arnfinn Clementsen. Det ble istedet slik at pastor Tormod Røyland reiste med SvenDavid Gustavsen fra Hamar. De var hovedtalere i den nasjonale predikantkonferansen i den frittstående
evangeliske unionen i Moldova. Dette var et nytt og spennende bekjentskap.

3. Gudstjenesten og søndagsskolen (Barnekarisma)
Gudstjeneste med søndagsskole er menighetens ansikt utad og ukens høydepunkt. Det arbeides
kontinuerlig med medarbeidere, form og innhold for å skape en attraktiv gudstjeneste. Fra og med 12.
august 2012, endret vi møtetid fra kl 17.00 til kl 12.00. Dette har gitt utslag på fremmøte. Tallene i prosent
viser:
Voksne:
Januar til juni, endring fra 2011 til 2012 = - 5 %.
August til desember, fra 2011 til 2012 = + 3 %.

Barn:
Januar til juni, endring fra 2011 til 2012 = - 17 %
August til desember, fra 2011 til 2012 = + 19 %
Totalt voksen og barn:
Januar til juni, endring fra 2011 til 2012 = - 8 %
August til desember, fra 2011 til 2012 = + 7 %
Dette viser altså at fremmøte i Gudstjenestene var synkende første halvår i 2012, sammenliknet med
tilsvarende tidsrom i 2011 (samme klokkeslett).
Fremmøte økte etter omleggingen til kl 12.00, sammenliknet med samme tidsrom året før (kl 17.00).
Søndagsskolen økte sterkt i perioden august til desember 2012 sammenliknet med året før.
Totalt var det 1 % tilbakegang i fremmøte i 2012 sammenliknet med året før, men trenden mot årets slutt
var at tilbakegangen var snudd, og at møtebesøket igjen begynte å øke.

4. Livsgruppene og Karisma International Fellowship (KIF)
I livsgruppene, som samles annenhver uke i hjemmene, har rundt 150 mennesker deltatt. De møtes
regelmessig til fellesskap, enkle bibelstudium og bønn. Livsgruppene danner fundamentet for
omsorgsnettverket i menigheten, og vi gleder oss over at ungdom, voksne, eldre og internasjonale finner
sin plass i disse fellesskapene.
International Fellowship har hatt 4 flotte samlinger med omkring 50 mennesker. I spissen for KIFs
ledergruppe står Julius Mba.

5. Karisma Youth Alive og 18+ (ungdomsarbeidet)
KARISMA YOUTH ALIVE 

Samtidig som vi endret møtetidspunkt for gudstjenesten til kl 12.00, endret vi også tidspunkt for
ungdomsmøtene fra lørdag til fredag. Det resulterte i en midlertidig nedgang i fremmøtet. Tilbakegangen
skyltes også at flere ungdommer flyttet for å studere i andre byer. Ved årets utgang var fremmøtet omtrent
tilbake som før omlegging. Ungdomspastor Jan Inge Espedal og ledergruppen (Dream Team) og
arbeidsgruppene (Star Team) gjør et stort og godt arbeid.
18+
Tenåringsarbeidet er inne i et generasjonsskifte. Flere vokser inn i 18+ arbeidet og en ny generasjon unge
tenåringer vokser inn i ungdomsarbeidet. Dette er en krevende, spennende og svært viktig
overgangsprosess. 18+ har etablert seg med egen ledergruppe og samlinger 1 gang pr måned.
Hovedstammen av ungdommer i 18+ er også ledere i KYA.

6. Spesielle høydepunkt
Det er en velsignelse å kunne legge til rette for ekstra arrangement fra tid til annen. Gjennom dette når vi
flere mennesker, og arrangementene skaper positiv oppmerksomhet rundt kirken vår. Av høydepunkt i
2012 var det flere:
- Arnfinn Clementsens nyttårsseminar 20. - 22. januar med tema: «Ditt beste år - 2012»
- Gudstjeneste med festdag for 18 konfirmanter den 29. april.
- Karisma Celebration 2012, 31. mai - 3. juni. Fest for menighetsfamilien under tittelen: «Velkommen
til Gud». Talere var: Åge Åleskjær, Sara Lindholm, Nicolay Zalutsky og Arnfinn Clementsen
- Misjonsteam til Polen for ungdom 1.- 8. august.
- BarneKarisma arrangerte familiedag den 30. september.
- LED12 Rogaland: Felles lederdag for pinsemenighetene i distriktet den 27. oktober. 290 ledere fra
hele Rogaland var samlet i Karismakirken.
- Storhelg med Evangeliesenteret, 16. - 18. november.
- Julekonsert med Christina Ims med band og sangere den 13. desember.
- Familiesøndag: Julegudstjeneste og god gammeldags juletrefest i romjulen.

7. Menighetens ledelse og stab. 

Lederrådet i 2012 har vært
Francis Yaw Duah, Jan Inge Espedal, Steinar Helgestad, Julius Mba (tiltrådde i august), Irene Røyland
(tiltrådde i august), Tormod Røyland (ledende pastor), Christine Todnem og Harald Vindenes.
Yaw og Harald sluttet før sommeren. Vi vil uttrykke varm takk til dem begge for tjenesten i lederrådet.
Styret i 2012 har vært
Marianne Meling Erlandsen, Odd Espeland, Ole Georg Røyland, Tormod Røyland (styreleder), Christine
Todnem.
Steinar Helgestad møter i tillegg fast som menighetens administrator.
Marianne M. Erlandsen og Christine Todnem fratrådte styret ved sommerstid, henholdsvis på grunn av
flytting utenlands og ansettelse i Karismakirkens stab. Vi takker dem varmt for tjenesten i styret!
Odd Espeland tiltrådde i september for 3 år (til årsmøtet i 2016).
Den ansatte staben i 2012:
Tormod Røyland (ledende pastor) 100% stilling.
Jan Inge Espedal (ungdomspastor) 100% stilling.
Arnfinn Clementsen (pastor) 30% stilling.
Steinar Helgestad (administrator) 100% stilling.
Christine Todnem (kontormedarbeider og rektor for Jazzper) ca 50% stilling (fra 1. august).
Monica Austerheim (leder for Barnekarisma) 20% stilling (fra 1. oktober).
Remi Hansen (mediakonsulent) konsulentstilling på 40%.
Øystein Pettersen (bygg- og driftsleder) 20% stilling.
Vigdis Håland (formiddagstreff og besøk) 5% stilling.
Marianne M. Erlandsen (regnskap og kontor) 50% stilling (sluttet til sommeren).
Stian Austerheim (rektor for Jazzper, sluttet til sommeren).
Ved årsskiftet hadde vi 9 ansatte på hel- og deltid, tilsammen 4,85 årsverk.
I tillegg leier Karismakirken sine regnskapstjenester gjennom Bird Regnskapstjenester (startet etter
sommeren).

8. Andre arenaer
Karismakirken har tilbudt spennende kurs og nye arenaer dette året.
Magnhild Henden og Bjørn Kjetil Hellestræ har stått i spissen for 2 Cap-Økonomikurs.
Karisma Celebrate Recovery ble etablert på høsten, og har hatt samlinger hver torsdag, med opptil flere
titalls deltagere. I spissen for dette arbeidet har Barbro Christensen og Lindis Courtney stått sammen med
en arbeidsgruppe. Dette har vært et undervisningsprogram med samtalegrupper som har betydd mye for
flere.
«Englevakt» med Anders Sørensen i spissen har vært regelmessig ute på torget på lørdagskvelder,
sammen med «Til tjeneste» fra Kristen Tjeneste.

9. Økumenikk
Karismakirken er representert i FMS (Forum for menighetsledere i Stavanger). Høsten 2012 ble Tormod
Røyland valgt som leder for forumet.
Jan Inge Espedal er tilsvarende leder for ungdomsavdelingen for ungdomsledere.
Tormod R. møter også i Pinsebevegelsens pastorfellesskap, i Rogaland og på nasjonalt nivå i
Pinsebevegelsens årsmøtekonferanse.
Led 12 i Oslo Convention Centre, Tønsberg 9. - 12. februar.
Pastorene, flere fra lederrådet og noen av avdelingsledere deltok på Pinsebevegelsens årlige
lederkonferanse (tidl. "predikantkonferansen"). Tema var: "Jeg vil bygge min menighet for de som ennå
ikke tror". Vi opplever at det nye fokuset som settes på strategisk menighetsbygging inspirerer oss. LEDkonferansene henter impulser nasjonalt og internasjonalt fra det Gud gjør i ledende og voksende
menigheter i verden i dag. Signalene fra Led-konferansen sammenfaller på en flott måte med vårt eget
visjonsdokument; "Kirken jeg ser".

Ellers av fellesarbeid gleder vi oss over sommermøter med Menigheten Kristen Tjeneste. Flere fra
Karismakirken deltok også på Troens Bevis sommerkonferanse som ble avholdt i Sarons Dal 7. - 15. juli.

10. Skoler
Vi gleder oss over utviklingen i Stavanger Kristne Grunnskole. Skolen drives som en egen selvstendig
stiftelse med eget styre, men har sin basis i menighetene Kristen Tjeneste og Karismakirken.
Menighetens styre og administrasjon har jobbet aktivt med utredning for å tilrettelegge for eventuell
utvidelse av bygningsmassen for å møte veksten i skolen. Dette er et arbeid som startet i 2011 og som har
pågått i hele 2012. Øystein Pettersen har gjort en god jobb på menighetens vegne.
Menigheten driver Jazzper kulturskole med ca 60 elever som undervises i ulike instrumenter. Høsten 2012
overtok Christine Todnem rektoransvaret for Jazzper etter Stian Austerheim, som har gjort en fremragende
jobb.
På våren gjennomførte vi vårkurset av Karisma kveldsbibelskole med undervisning av Arnfinn Clementsen,
Vigdis Håland og Tormod Røyland. Dette kurset varte over åtte torsdagskvelder, og samlet opp til 40
deltakere. En vesentlig del av dem var fra omkringliggende menigheter og noen oppsøkte også
Karismakirken for første gang.

11. Økonomi
Økonomisk har 2012 vært et utfordrende år og et gledelig år. Utfordrende fordi behovene alltid er større
enn det vi har økonomi til. Gledelig fordi vi har hatt en økning på tiende og gaveinntekter på 5 % i forhold til
året før. Regnskapet viser et overskudd utenom avskrivninger og urealisert valutagevinst på kr 255 347,-.
Vi er takknemlige for den trofastheten vi ser i givertjenesten.

12. Medlemsoversikt for 2012
Medlemstallet pr. 31.12.2012 var 477, hvorav 175 var tilhørige og barn.
Menigheten hadde en netto tilbakegang på 5 medlemmer sammenliknet med året før.
INNMELDT: 5
UTMELDT: 10
Født: 3
Døpte: 9
Barnevelsignelser: 7
Konfirmanter (Tentro): 18
Guds menighet er fantastisk! En levende organisme, et åndelig byggverk, Kristi kropp i utvikling og
forandring bygget på Guds underbare nåde. Vi vil med dette uttrykke stor takk for det frivillige arbeidet som
gjøres i de mange avdelingene. Varm takk til alle lederne våre. Vi forventer mye godt i tiden som ligger
foran!

Stavanger, 24. april 2013
Tormod A. Røyland
Ledende pastor og
Lederrådet i Karismakirken

Karismakirkens visjon er
- å være en menighet som forkynner Guds Ord i Den Hellige Ånds kraft, slik at mennesker
blir forvandlet
og kommer inn i Guds plan med sine liv.
- å være et kraftsenter for åndelig fornyelse, nasjonal vekkelse og misjon.

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda