Karisma Celebrate Recovery

Karismakirken Stavanger Celebrate Recovery

NYHET - KARISMA CELEBRATE RECOVERY
- «..å forkynne evangeliet i Den Hellige Ånds kraft slik at mennesker blir
forvandlet og kommer inn i Guds plan med sine liv» -

Gud vil hjelpe den enkelte til å nå sitt potensiale, og Celebrate Recovery vil bidra til åndelig og personlig vekst.

På en trygg og bibelbasert måte kan du få hjelp til å ta tak i uvaner og svakheter som har fått utvikle seg, oppleve at Gud setter deg fri fra disse, og fra sår som livet har påført deg.

Be gjerne med deg noen du kjenner - både troende og kirkefremmede!

Hva skjer på Celebrate Recovery-kveldene?
Kl 19.00 Kvelden starter i møtesalen med velkomst og sang. Deretter er det vitnesbyrd eller undervisning rettet mot ett av de 12 trinnene.

Kl.20.00 Samtale i mindre grupper, for de som ønsker. Egne manns- og kvinnegrupper. Vi deler erfaringer og tanker, og gir hverandre ny styrke og fornyet håp.

Kl.21.00 Alle er velkommen til kafè der vi blir mer kjent over en kopp kaffe

 

English:
NEWS! - KARISMA CELEBRATE RECOVERY!
- «..to be a church that preaches the Word of God in the power of
the Holy Spirit, so that people are changed to move into God's plan for their lives" -

God will help every individual to reach their potential, and Celebrate Recovery will contribute to spiritual and human growth/development.

In a safe and Bible based way, you can get assistance in dealing with bad habits and weaknesses that have allowed to develop in your life, experience that

God sets you free from these, and from hurts that life has inflicted on you.
Be welcome to invite someone you know - believers as well as unchurched friends!

What happens at Celebrate Recovery evenings?
7 pm the evenings starts with a welcome and song in the main hall. Then there is testimony or teaching directed at one of the 12 steps.
8 pm Conversation in smaller groups, for those who wants. These are divided into 
male and female groups. We share experiences and thoughts, and give each other new strength and renewed hope.

9 pm All are welcome to the cafeteria, to some coffee/tea and cakes.

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda