Årsrapport 2011

Karismakirken Stavanger

Denne web-utgaven av årsrapporten er noe forkortet og tilpasset.

Kjære menighet!
Et ordtak sier - livet må forstås bakover og leves fremover. Det er hva vi ønsker med denne årsrapporten for Karismakirken. Vi vil sette ord på status, gjøre noen refleksjoner og sette utvalgte områder i perspektiv. Da kan vi også øke vår forståelse og utvide vårt åndelige horisont og lettere gjøre kloke valg for neste fase.

1. Karismakirken i 2011
Karismakirken er en livskraftig menighet med stort vekstpotensial! I "kirken jeg ser" sier vi at kirken vår er en internasjonal flergenerasjonsmenighet med spesiell oppmerksomhet på den unge generasjon og kirkefremmede. Med andre ord er det viktig for oss å være en menighet hvor alle generasjoner er representert og opplever at menigheten er deres åndelige hjem. Det er også viktig for oss å inkludere internasjonale brødre og søstre. Og det er avgjørende viktig for oss at vi hele tiden har en tydelig oppmerksomhet på barn og ungdom. Det er godt og merke den helhjertede "mødre og fedre"-holdningen blant våre medlemmer til å glede seg over neste aldersledd. Når hver generasjon tenker at jeg er viktig for neste generasjon og jeg ønsker å tjene den, da kan vi lykkes.

2. Karisma Misjon
Menigheten er involvert i misjonsarbeid i flere land, med hovedfokus på India, Kasakhstan og misjon blant muslimer via satellitt-tv fra TBVE. De melder at responsen på Tv-sendingene er mellom 11 - 14 tusen hver måned. Vi støtter også Internasjonal døvemisjon (DMI) og noen andre tiltak.
I India (Hyderabad) støtter vi Moses Choudary og bibelskolen for kommende pastorer og evangelister, som Moses´ svigersønn, Nireekshana er rektor for. I tillegg sendte vi kr 40.000,- som en hjelp til og få kjøpt inn en minibuss som skal brukes i evangelisering og landsbykampanjer. Jevnlige rapporter forteller om stadig vekst og utvikling i arbeidet.
I Kasakhstan har vi hatt arbeid i 10 år. Vi trapper ned vår økonomiske innsats i Symkent. Det skjer over en 1 ½ års periode. Den politiske situasjonen i landet gjør at forbønn og gjensidig kontakt er viktig som aldri før.
Predikantseminar.
Vi har hatt gleden av å ha to viktige predikantseminar og møtekampanjer som Arnfinn Clementsen har stått i spissen for. Den første i januar, i hovedstaden Minsk, Hviterussland med pastor Slava og New Life bevegelsen. Den andre i november, i kystbyen Visak, India i samarbeid med Maranatha Visvasa Samajam, Moses Choudary´s organisasjon. Gud berører mange mennesker gjennom det rike arbeidet vi er en del av.
Uganda.
På tampen av året rakk vi og starte, det som vi tror kan bli et spennende samarbeid med pastor Robert Kaddu. Han er involvert i Africa Village Outreach, et spennende arbeid som bl.a når inn til unådde folkegrupper i Uganda.

3. Gudstjenesten og søndagsskolen (Barnekarisma)
Gudstjeneste med søndagsskole er menighetens ansikt utad og ukens høydepunkt. Fra sommeren 2010 gikk vi over til gudstjeneste kl 16:00 og i oktober 2011 justerte vi tidspunktet til kl 17:00. Vi registrerer at gudstjeneste på ettermiddagstid har gitt oss en tydelig økning med ungdommer på møtene siden 2009, men dessverre mer enn en halvering av internasjonale møtebesøkende (men med gode unntak i anledning f. eks barnevelsignelser). Dessuten har flere av våre gudstjenestebesøkende noe lavere møtefrekvens enn tidligere. En sammenlikning mellom 2010 i perioden med gudstjeneste kl 11:00, og en tilsvarende periode i 2011 med gudstjeneste på ettermiddager, viser en liten nedgang på 3 % blant voksne. Men i samme periode hadde vi en økning av barn i søndagsskolen på over 8 %. Dette skyldes i første rekke en fantastisk innsats blant lederne i søndagsskolen. De har fortsatt fornyelsesarbeidet av søndagsskolen og har blant annet målrettet engasjert de store barna som medarbeidere. Vi gratulerer søndagsskolen!

4. Livsgruppene, smågruppene, som møtes annenhver uke i hjemmene er i vekst. I underkant av 150 mennesker møtes regelmessig til fellesskap, enkelt bibelstudium og bønn. Livsgruppene danner fundamentet for omsorgsnettverket i menigheten, og vi gleder oss over at ungdommer, voksne og eldre finner sin plass i disse fellesskapene.

5. Karisma Youth Alive
økte fremmøte på sine samlinger med over 7% fra vår- til høstsesongen i 2011. KYA har gjennomsnittelig 78 ungdommer på samlingene hver lørdag. De satte ny rekord med 142 ungdommer på arrangementet "Doble in a day". Ungdomspastor Jan Inge Espedal og ledergruppen (Dream team) og arbeidsgruppene (Star team) gjør et stort og godt arbeid. Tenåringsarbeidet går inn i et generasjonsskifte de neste 2 - 3 årene. Flere vokser inn i 18+ generasjonen og en ny generasjon unge tenåringer vokser inn i ungdomsarbeidet. Dette er en krevende, spennende og svært viktig overgangsprosess å jobbe med.

6. Spesielle høydepunkt
Av høydepunkter var det flere. Her vil vi nevne kort storhelgene med evangelist Christer Borg i april og i desember. Et titalls mennesker søkte frelse, over 20 konkrete helbredelser skjedde og Herren berørte mange i menigheten.

Karisma Celebration 2. - 5. juni ble en flott konferanse. Talere var Karsten Isachsen, Anne Christiansen, Øystein Gjerme, Arnfinn Clementsen og Erik Selle. Monica og Håvard Kilvær var et flott tilskudd til våre egne sangere og musikere i lovsangen. Celebration ble en langhelg med fest og glede. Flott opplegg for barna i BarneCelebration og ungdommene i UngdomsCelebration, og mye god undervisning og inspirasjon for alle. Celebration ble avsluttet med konsert av Stavanger Gospel Company. Mennesker fikk oppleve Jesus gjennom disse festdagene!

I oktober hadde vi en familiedag som BarneKarisma stod i spissen for. Arrangementet med spennende aktiviteter, kafé og konsert med Lisa Børud og familie, trakk mennesker også utenfor menighetens egne rekker.

Led11 Regionalt ble arrangert i november for første gang i regi av pinsemenighetene i Rogaland. Nesten 300 ledere var sammen på dagskonferansen i Karismakirken. Det var en stor suksess og inspirasjon.

I november arrangerte menighetens ledelse med ektefeller og ansatte takkefest og takkegudstjeneste for Karismakirkens medlemmer. Mange gav respons på at det var en enestående og god opplevelse. Mye glede, varme og takknemmelighet ble uttrykt. Som menighet kjente vi på takknemlighet til Gud for hverandre og for fellesskapet! På søndagen samlet menigheten inn en takkegave på nesten kr 100.000,-.

7. Menighetens ledelse: Lederråd og styre
Lederrådet
har dette året, foruten ledende pastor bestått av Yaw Francis Duah, Jan Inge Espedal (ungdomspastor), Steinar Helgestad (administrator), Irene Røyland, Christine Todnem, Arvid Thorsheim og Harald Vindenes.
Styret
Styret hadde ved årsskiftet følgende medlemmer: Tormod Røyland (ledende pastor og styreleder), Marianne Meling Erlandsen, Ole Georg Røyland og Christine Todnem. Steinar Helgestad, møter i styre som menighetens administrator.

8. Skoler
Vi gleder oss over vekst og utvikling i Stavanger Kristne Grunnskole. For oss er det en glede å ha skolen i våre lokaliteter. Skolen drives som en egen selvstendig stiftelse med eget styre, men har sin basis i menighetene Kristen Tjeneste og Karismakirken. Det er ventelister på de høyere skoletrinnene og menighetens styre og administrasjon jobbet aktivt med utredning for å tilrettelegge for eventuell utvidelse av bygningsmassen for og møte veksten i skolen.

Menigheten driver Jazzper kulturskole med 64 elever som undervises i ulike instrumenter.

På høsten startet vi Karisma kveldsbibelskole. Dette åtte ukers kurset på torsdagskveldene samlet fra 26 - 45 deltagere. En vesentlig del av dem var fra omkringliggende menigheter og noen oppsøkte Karismakirken for første gang.

9. Økonomi
Økonomisk har 2011 vært et utfordrende år, ikke minst på grunn av nødvendige investeringer på bygg og fullføringen av barne- og ungdomslokalitetene. Gledelig er det at vi har hatt en økning på tiende og gaveinntekter på 12 % i forhold til året før. Vi er takknemlige for den trofasthet vi ser i givertjenesten.


10. Medlemsoversikt for 2011
Medlemstallet pr. 31.12.2011 var 482, hvorav 176 var barn og tilhørige.
Menigheten hadde en nettovekst på 11 nye medlemmer sammenliknet med året før.
Døpte: 5
Barnevelsignelser: 9
Konfirmanter (Tentro): 15

11. Avslutning
Menigheten er en fantastisk og levende organisme, et åndelig byggverk, Kristi kropp i utvikling og forandring. Vi vil med dette uttrykke stor takk for det frivillige arbeidet som gjøres i de mange avdelingene; i sang- og musikk, møteverttjeneste, tolking til engelsk og for døve, kafeen, bokbutikken, teknikere, media, vaktmestere, Karisma International Fellowship, Forvaltningsorgan, Englevakt, Formiddagstreff, besøkstjeneste og mer. Takk til alle lederne våre. Det er nåde og få være med. Gud vil aldri tilbakegang, men vekst. Vi takker Gud for Hans trofasthet i menigheten og til den enkelte av oss - fra år til år - og fra dag til dag. Vi forventer mye godt i tiden som ligger foran. Jesus sa selv: "Jeg vil bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den!"

Stavanger, 14. mars 2012

Tormod Røyland
Ledende pastor

Karismakirkens visjon er
- å være en menighet som forkynner Guds Ord i Den Hellige Ånds kraft, slik at mennesker
blir forvandlet og kommer inn i Guds plan med sine liv.
- å være et kraftsenter for åndelig fornyelse, nasjonal vekkelse og misjon.

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda