Årsrapport 2010

Karismakirken

Kjære menighet!

Årsrapporten for 2010 bærer preg av at pastor Arnfinn Clementsen ga stafettpinnen videre til ny
ledende pastor. Det er nærmere 2 år siden han signaliserte ønsket om avløsning i denne viktige
oppgaven etter nærmere 30 års tjeneste, og 1. august overtok Tormod Røyland ansvaret.
Vi takker Gud for Hans trofasthet mot menigheten og den enkelte av oss - fra år til år - og fra dag til
dag, og vi forventer mye godt i tiden som ligger foran. Jesus selv sa: "Jeg vil bygge min menighet, og
dødsrikets porter skal ikke få makt over den!"

1. Karismakirken i 2010

Karismakirken er en livskraftig menighet med stort vekstpotensial! De siste årene har menigheten
blitt mer mangfoldig og internasjonal. Det er en utfordring å ta vare på dette og bygge videre.
Oppmerksomheten på den unge generasjonen har også blitt tydeligere. Vi gleder oss over en økning
med ungdommer på ungdomsmøtene, og en bevisstgjøring blant de eldre tenåringene i forhold til
søndagens gudstjenester.

Gudstjeneste med søndagsskole for barna er alltid ukens høydepunkt i menigheten. Samtidig
gjøres det et godt arbeid i menighetens mange og ulike avdelinger. Der er det mye trivsel og glede,
engasjement og tro!
Fra sommeren 2010 gikk vi over til gudstjeneste 16:00, spesielt med tanke på den unge
generasjonen, og med ønske om et klokkeslett hvor det kunne være lettere å invitere med seg nye
mennesker.

Menigheten er involvert i misjonsarbeid i flere land, med hovedfokus på India og Kazakhstan. Dette
året har vi utvidet arbeidet i samarbeid med Sarons Dal, med blant annet støtte til nasjonale pastorer
og satellitt-Tv til muslimske land.

Høsten 2010 har vært preget av oppussing av nye barne- og ungdomslokaler i underetasjen, og ved
årsskiftet sto nye, flotte rom nærmest klare for Barnekarisma og Karisma Youth Alive. Barnekarisma
har parallelt revitalisert opplegget for søndagsskolen. Vi tror dette er en viktig satsning for å profilere
Karismakirken som en kirke som satser på hele menighetsfamilien.

Spesielle høydepunkt:
Arnfinn Clementsens Nyttårsseminar i januar 2010 hadde mottoet "Heal the world". Seminaret var
det 18. i rekken, og samlet folk fra ulike menigheter og sammenheng. Pastoren tegnet et bilde av
en verden i behov av helbredelse på mange plan, og Jesus som det eneste svaret. Pastorene Åge
Åleskjær og Tormod Røyland deltok i seminaret.

Karisma Celebration 13.- 16. mai ble en flott konferanse under mottoet "Smak av himmel".
Talere var Egil Svartdahl, Stina og Kai Johansen, Rune Edvardsen og Arnfinn Clementsen.
Celebration ble en langhelg med fest og glede, bra med folk, og mye god undervisning og inspirasjon.
Mennesker fikk oppleve Jesus, og "smak av himmel" ble mer enn et motto!

2. Nytt navn og tilknytning til Pinsebevegelsen

Karismakirken
I menighetsmøtet (Church) 31. januar la pastor og Lederråd fram forslag om å endre navn til
Karismakirken. Siden forandringene i 1988 har navnet vært "Menigheten Karisma Senter", og det
var bred oppslutning om denne navnendringen. Det ble også foretatt noen mindre justeringer av
vedtektene.
Pinsebevegelsen
I samme møte la pastor og Lederråd fram et forslag om å slutte seg til Pinsebevegelsen. Menigheten
var tidligere knyttet til denne bevegelsen, men forlot den i 1992 og etablerte seg som frittstående
menighet. Pastor og lederråd fikk menighetens støtte til å fullføre tilknytningen, og Karismakirken ble
ønsket velkommen som ny menighet i Pinsebevegelsen i dens lederkonferanse i februar i Oslo.

3. Ny ledende pastor

Allerede sommeren 2009 var det klart at Tormod Røyland ville bli menighetens nye ledende pastor.
Siden har de to pastorene arbeidet en del sammen for å forberede stafettvekslingen. Ved sommertid
2010 kom familien Røyland flyttende, og fra august tok Tormod Røyland over ansvaret som ledende
pastor.
Arnfinn Clementsen er fortsatt knyttet til Karismakirken i en halv stilling, og han fortsetter som pastor i
en friere rolle, i og ut fra menigheten med hovedvekt på forkynnelse, undervisning og rådgivning.

4. Velkommen Røyland

Søndag 22. august ble en gledens dag i menigheten som vi hadde sett fram til; velkomstsøndag for
den nye pastorfamilien, og innsettelse av pastorparet. Under stor begeistring fra menigheten kom
Tormod, Irene, Sara Helene, Anna Marie, Oda Sofie og Isak André opp på scenen og mottok hilsener
og blomster fra flere medlemmer. Det var skriftlesning fra flere ledere og medlemmer i ulike aldre,
funksjoner og nasjonaliteter.
Det var et spesielt øyeblikk, fylt av høytid, inspirasjon og tro på framtiden, da Arnfinn og Liss-Bente
Clementsen la hendene på Tormod og Irene Røyland og innsatte dem i tjenesten.
Det var også hilsener fra varaordfører Bjørg Tysdal Moe, pastor Trygve Brekke fra Fellskomiteen i
Stavanger, og pastor Fred Håberg som representerte fylkets pinsemenigheter. Det ble også lest opp
hilsen fra Senterkirken Eiker, hvor Tormod Røyland tidligere var pastor.
En rekke andre pastorer og ledere var også representert: Irene og Martin Cave (IMI-kirken), Torbjørn
Hestnes (Stokka Kirke), Sigmund T. Kristoffersen (Betel Hommersåk), Øyvind Kverneland (Den
Kristelige Menighet), Astrid og Sigmund Torkildsen (Maran Ata), rektor Øyvind Voll (Stavanger Kristne
Grunnskole) og Turid Ekeland (Kristent Interkulturelt Senter).
Til slutt talte Tormod inspirert om "å leve Jesus-sentrert og menneskefokusert".

5. Takk Clementsen

19. september var det igjen dekket til fest i Karismakirken. Det var "takkesøndag" for Arnfinn og Liss-
Bentes 29 år i pastortjeneste i Stavanger. Arnfinn og Liss-Bente Clementsen kom til Zion, Stavanger
i oktober 1981, og de har ledet menigheten gjennom mange spennende faser og lagt ned et stort
arbeid.
Spesielt fikk perioden 1988-1992 stor betydning da menigheten gikk igjennom en tid med store
forandringer og en re-etablering. Arnfinn Clementsen fikk en visjon for menigheten, og han la
grunnvollen for en ny tid og førte menigheten videre. Karisma Senter ble en ny type menighet i
Stavanger, og mye har skjedd gjennom alle disse årene, i og ut fra menigheten, i by og land. Liss-
Bente var også medpastor i en årrekke i menigheten.
Tormod Røyland ledet takkefesten, og ved siden av mange gode ord fra menigheten var det hilsener
fra ordfører Leif Johan Sevland, pastorene Trygve Brekke (Felleskomiteen) og Martin Cave (IMI-
kirken). Pastor Sigmund Kristoffersen hilste fra pinsemenighetene i fylket og pinsebevegelsen
nasjonalt, og pastor Willy Dahlskås hilste som kollega og mangeåring venn.
På storskjermen kom hilsener på rekke og rad; Sten Sørensen, Åge Åleskjær, Kjell Haltorp, Bjørn
Bergmann, Gunnar Jeppestøl og Lise Karlsen.
Rune og Sølvi Edvardsen og Kari Edvardsen representerte Sarons Dal, og flere forkynnere og
menighetsledere var til stede.
Ordfører Sevland roste den oppgave Arnfinn hadde stått i, ikke bare for menigheten, men for byen.
Vigdis Håland og Harald Vindenes sa gode og varme takkens ord fra menigheten og overrakte
sammen med Tormod gullklokker med inngravering med ordene:" Takk for 29 års trofast tjeneste."
Liss-Bente og Arnfinn takket menigheten, og Arnfinn avsluttet med et personlig og engasjert budskap
fra Fill 3:12-13; "Han grep meg". Han avsluttet med å si: "Det beste er foran. Vi vil videre! Norge
behøver evangeliet. Det er så mange som skal vinnes for himmelen, så mange syke vi skal be for,
så mange behov som skal dekkes, så mange sår som skal leges, så mange ekteskap som skal
gjenopprettes, så mange barn som skal oppleve Guds godhet, så mange liv som skal få ny mening og
framtidstro, så mange mennesker som skal forenes i tro på en bedre verden!"

6. Lederråd og vedtekter

Menighetens lederråd har dette året foruten ledende pastor bestått av Jan Inge Espedal
(ungdomspastor), Steinar Helgestad (administrator), Vigdis Håland, Arvid Thorsheim,
Christine Todnem og Harald Vindenes.
Vigdis Håland avsluttet sin tjeneste i lederrådet ved nyttårstid 2010/2011, hvor hun har vært med helt
siden "nye Karisma Senter" valgte ut sitt første lederskap i 1992. Vi takker henne på det varmeste for
hennes store innsats, og er glad for at hun fortsetter i tjenester i menigheten.
Ny og tidligere pastor hadde i samarbeid med lederrådet utarbeidet et forslag til noen vedtektsendringer vedrørende styre/ lederråd. Dette ble presentert og vedtatt i menighetsmøte
(Church) 28. november 2010. Menighetens ledelse deles i et styre og et lederråd under pastorens
ledelse, og har ulike funksjoner. Styret vil ha hovedansvar for budsjett, økonomistyring og juridiske
forhold. Lederrådet vil være bredere sammensatt med ledere og tjenester fra stab og menighet, og vil
arbeide med driften og den åndelige utviklingen av menigheten.
Styremedlemmene vil godkjennes ved tillitsvalg i menigheten.

7. Skoler

Vi gleder oss over vekst og utvikling i Stavanger Kristne Grunnskole. For oss er det en glede å ha
skolen i våre lokaliteter. Skolen drives som en egen selvstendig stiftelse med eget styre, men har sin
basis i menighetene Kristen Tjeneste og Karismakirken. Nå er det ventelister på de høyere skoletrinn,
og det arbeides med planer om ytterligere et bygg på tomten.
Menigheten driver også kulturskolen Jazzper ledet av Kristin Elstrøm. Her undervises et stort antall
elever i ulike instrumenter.

8. Økonomi

Økonomisk har 2010 vært et utfordrende år, ikke minst på grunn av oppussingen av barne-og
ungdomslokaliteter og nødvendig oppdatering av teknisk utstyr.
Tiende og gaver utgjør kr.3 219 234 som er omtrent på samme nivå som året før.
Regnskapet viser et overskudd på kr. 312 061 før avskrivninger som er på kr. 575.565,- .
Vi er så takknemlige for den trofasthet vi ser i givertjenesten.

9. Medlemsoversikt for 2010

Medlemstallet 31.12.2010 var 471 inklusive barn og menighetstilhørige, hvorav 167 er barn.
Menigheten hadde i 2010 en nettovekst på 4 nye medlemmer.

INNMELDT: 18 (inklusiv født)
UTMELDT: 14 (inklusiv døde)
Fødte: 2
Døpte: 2
Barnevelsignelser: 6
Konfirmanter/ Tentro: 12

Døde:
I 2010 var det 3 medlemmer som gikk hjem til Gud. Vi takker Gud for hva de har betydd i Guds rike og
som medlemmer i menigheten:
Magnhild Hauge Pettersen (13. Januar), Olaug Skålevik (26. Juni) og Tom Erlandsen (28.
September). Vi lyser fred over deres kjære minne.

10. Takk

Arnfinn og Liss-Bente vil takke menigheten for de mange år som ligger bak. Vi vet at Gud sendte oss
til Stavanger for snart 30 år siden, og Karismakirken har gitt oss et spennende og godt liv.
Vi takker hver enkelt av dere for lojalitet, støtte, forbønn og samarbeid.
Vi er glad for fortsatt å være med å bygge denne kirken som vi elsker så høyt.

Tormod og Irene vil rette stor takk til Lederråd, stab, avdelingsledere og de mange, mange gode
medarbeiderne på alle områder i menigheten, for innsatsen og samarbeidet fra vi startet opp i august.
Vi vil også takke dere alle for kjærlighet, støtte og forbønn og vi ser fram til veien videre med glede og
forventning.

Stavanger, 23. februar 2011

Tormod Røyland, Ledende pastor       Arnfinn Clementsen, pastor


Karismakirkens visjon er
å være en menighet som forkynner Guds Ord i Den Hellige Ånds kraft, slik at mennesker
blir forvandlet og kommer inn i Guds plan med sine liv.

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda