Menigheten / Historie

Historie
Karismakirken er en livskraftig menighet i Stavanger, og ut fra menigheten drives et arbeid lokalt og internasjonalt.

Karismakirken har medlemmer i alle aldre, men ungdommer og unge familier setter sitt preg på menigheten. Foruten i Stavanger kommune, har menigheten medlemmer i Sandnes, Sola, Randaberg og andre steder i Rogaland. Menigheten Karismakirken er en selvstendig menighet, og knyttet til Pinsebevegelsen i Norge. Karismakirken er en del av den "den evangelisk-kristne familien" i vårt land.

Menighet for vår tid
Menighetens historie går helt tilbake til første del av vårt århundre da pinsevekkelsen brøt fram i landet, og menigheten ble opprinnelig grunnlagt i 1916 under navnet Zion Menighet. Etter en sterk fornyelsestid på 80-tallet, som resulterte i store forandringer og mange nye mennesker i menigheten, ble menigheten omstrukturert i 1988, og fra januar 1992 etablerte den seg som frittstående og selvstendig med en klar visjon og struktur. Menigheten kjennetegnes av tro på Den Hellige Ånd og på kraften i Bibelen, Guds ord. Karismakirken er en menighet som lever i stadig fornyelse og forandring!

Tro, visjon og verdier
Karismakirken er en frittstående, evangelisk menighet med oppbygging etter det nytestamentlige forbilde. Målet er å se menigheten i den samme kraft og den samme relevans som den første menighet i Apostlenes Gjerninger. Karismakirken har en klar og tydelig visjon hvor nøkkelordene er mennesker, menighet og misjon. 

Karismakirken tror på Bibelen, som Guds ord og rettesnor for livet og lære.

"Kirken jeg ser" beskriver hva slags menighet Karismakirken er og vil være, og menigheten definerer sine verdier som: Troverdig, utfordrende, nær, inkluderende og sjenerøs.

Møter og virksomhet
Menighetens storsamling er gudstjenesten på søndag. Da samles hele menigheten til undervisning og lovsang. Parallelt med undervisningen for de voksne, har barna sin egen søndagsskole inndelt etter alder. Menighetens gudstjenester kjennetegnes av en moderne stil i lovsang og tilbedelse, og av frisk og levende forkynnelse og undervisning. En atmosfære av kjærlighet, tro og forventning preger så vel gudstjenester som menighetens øvrige arbeid. Menighetens møter har tolking til engelsk, og av og til døvespråket.

Karismakirken er en internasjonal kirke med medlemmer fra et par titalls forskjellige nasjoner.
I løpet av uken er det gudstjeneste, søndagsskole, ungdomsmøter, Karisma Youth Alive (KYA), ledersamlinger, formiddagstreff hver 14. dag ( for aldersgruppen 50+).

Hver annen uke samles menighetens «livsgrupper» (smågrupper som samles i hjemmene) . Disse er i hovedsak homogene (kvinner, menn, unge, voksne osv.) Vi anbefales varmt at alle knytter seg til en livsgruppe. Slik inkluderes man enklere i et nært og godt fellesskap.

En kirke med innflytelse
Karismakirken er ikke seg selv nok. Menigheten har innflytelse i så vel lokalsamfunnet som videre ut i landet, og hovedfokus er å formidle de gode nyhetene - evangeliet om Jesus Kristus til mennesker.

Menigheten har høy prioritet i å vinne nye mennesker for Jesus, og alt arbeid er drevet fram av tro på at Jesus er løsningen for alle menneskers behov. Årlig arrangerer menigheten seminarer og konferanser som også samler også samler kristne fra ulik sammenheng. Menigheten sender ut misjonærer og team til ulike steder i verden, og det arrangeres også Predikantseminarer og kampanjer. Hovedfeltene i misjon er India og Uganda. Karismakirken er også engasjert i nødhjelpsarbeide til flere land, primært gjennom "Arken" og "Tumaini" som drives av aktører med tilknytning til menigheten.

Stavanger Kristne Grunnskole
Karismakirken står også bak Stavanger Kristne Grunnskole (SKG). SKG eier og driver seg selv, men har sin basis i Karismakirken og Menigheten Kristen Tjeneste. Skolen leier lokaler av Karsmakirken og er en viktig del av menighetens visjon.

Pastor og lederskap
Karismakirken ledes av Ledende pastor som er Tormod Røyland. Pastorparets nærmeste medarbeidere er Lederrådet som består av forkynnere og ledere som har et klart ansvar i menighetens daglige ledelse og hyrdetilsyn. Utover dette er det livsgruppeledere og avdelingsledere for de ulike arbeidsgrener, og innen de mange avdelinger gjør de mange frivillige og trofaste medarbeidere det mulig for menigheten å drive sitt omfattende arbeide.

Økonomi
Karismakirken driver et stort arbeid så vel lokalt, nasjonalt som internasjonalt, og dette er en stor økonomisk utfordring. Menigheten ønsker å være en kanal for Guds velsignelse på det økonomiske område, og betydelige beløp av alt som samles inn i menigheten går direkte videre til ulike misjonsprosjekter i forskjellige land som menighetsbygging, evangelisering og hjelp til fattige

Det aller meste av menighetens økonomiske midler gis av menighetens medlemmer og andre venner. Det legges vekt på Bibelens undervisning om tienden (å gi 10 prosent av sin inntekt til menigheten). Dette er frivillig, men gjennom dette erfarer mange at det å gi er en velsignelse.

Medlemskap i Karismakirken
Alle som bekjenner Jesus Kristus som sin frelser og herre er velkommen som medlemmer i Karismakirken. Det er viktig å gå en tid i menigheten slik at man kjenner tilhørighet og trygghet før man søker om medlemskap. I denne perioden blir en kjent med menighetens visjon, målsetting, forkynnelse og åndelige kurs, og man får møte forskjellige ledere og medarbeidere i menigheten. De som ønsker, eller vil vite mer om medlemskap, blir invitert til "Connect". Det er en times samling hvor et par av menighetens pastorer og sentrale ledere dele menighetens tro, visjon, og oppbygging, slik at den enkelte på forhånd vet hva et medlemskap innebærer. Meld deg til "Connect" her.

Karismakirken ønsker deg hjertelig velkommen til medlemskap i menigheten!

 

Nyere historie og utvikling
1916: Zion Menighet (pinsemenighet) grunnlegges i Stavanger

1981: Arnfinn Clementsen blir forstander i Zion Menighet, Stavanger, pinsemenighet grunnlagt i 1916

1985-1988: Sterk fornyelsestid i menigheten som resulterer i store forandringer. En ny visjon, ny lederstruktur og ny lovsang vokser fram.

1988: Oktober 1988: Omdannelse av menigheten til Karisma Senter. Menighetsmøtet vedtar nytt navn og nye vedtekter/ retningslinjer som inneholder visjon, oppbygging, ledermodell og betingelser for medlemskap.
Et nytt grunnlag legges for en ny tid!

1989: Høsten 89: Menigheten opplever en vanskelig brytningstid. Ca. 80 medlemmer forlater menigheten i oktober med ønske om å "gjenskape" den gamle pinsemenigheten med navnet Zion. De overtar etter avtale lokalet Zion vederlagsfritt 1.mai 1990.
Begge menigheter; Karisma Senter og "nye Zion" blir værende i Pinsebevegelsen.

1990: 1 mai: Karisma Senter flytter etter avtalen ut av Zion og leier det gamle vekkelseslokalet Bethania (dagens "Stavangeren") for sine møter de nærmeste år.

1991: Januar-mars: Alle medlemmer blir bedt om å bekrefte/ fornye sitt medlemsskap i Karisma Senter etter den utvikling som har vært.

1992: Menigheten går ut av pinsebevegelsen og etablerer seg som en frittstående menighet.
Videreutvikling av ledermodell/ vedtekter vedtas av menighetsmøtet. Pastor utvelger et nytt lederteam, og den nye menighetsmodellen tar sterkere form.

1993: Det nye bygget, "Karisma Senter", bygges og står ferdig til nyttår 1994.

1994: Menigheten Karisma Senter befester og utvikler sin visjon og sitt kall, og finner sin form og struktur.

En grunnvoll er lagt for framtiden !
En menighet for en ny tid - vi bygger videre !

1995:  Bibelskole startes etter intiativ av Arnfinn Clementsen.

2000:  Grunnskolen "Friskolen Vest" startes opp

Nytt skolebygget står ferdig i 2005.

Friskolen Vest og Stavanger Kristne Friskole slår seg sammen i 2006 til "Stavanger Kristne Grunnskole" i Karisma Senters skolebygg.
Skolen har skoleåret 2010/2011 100 elever fordelt på klassetrinn 1-10.

2010: Januar: Karisma Senter endrer navn til "Karismakirken", og knytter seg til Pinsebevegelsen i Norge som et nasjonalt nettverk.

2010 August: Ny pastor / pastorpar overtar som ledende pastor: Tormod og Irene Røyland.
Arnfinn og Liss-Bente Clementsen fratrer etter 29 års tjeneste, og går over i en annen rolle i og ut fra Karismakirken.

2014 Desember: Karismakirken seksjonerer sin eiendom og selger ca 3000 m2, 35% av seksjonen til Stavanger Kristne Grunnskole.

2015 August: Stavanger Kristne Grunnskoles nye skolebygg står klart til bruk.

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda