Personvernerklæring for Karismakirken

Dette er retningslinjene for det digitale personvernet for Karismakirken medlemmer, og andre som på ulike måter er tilknyttet kirkens virksomhet, eller mottar informasjon.

Behandlingsansvarlig

Karismakirken (Kk) er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.
Med «behandleransvarlig» menes i loven de som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som kan benyttes. Det er den behandlingsansvarlige som er ansvarlig for at behandlingen av personopplysninger skjer i henhold til loven.
Kontaktinformasjon til Karismakirken finner du nederst i denne personvernerklæringen.

 

Personopplysninger som lagres

Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, kjønn, personnummer, kontonummer

Formål med behandlingen

Kk behandler opplysningene for å kunne oppfylle avtalen om medlemskap for sine medlemmer, og sine forpliktelser og rettigheter overfor myndighetene, som registret trossamfunn i Norge.

Kk benytter også opplysningene for å kunne gi medlemmer informasjon via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

 

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse, kjønn, personnummer, benyttes for å oppfylle rettslig forpliktelser. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon fra Karismakirken. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon.

Innhenting av personopplysninger

Kk innhenter personopplysninger du avgir på skjema «innmeldingskjema for medlemskap i Karismakirken». Personopplysninger fra ikke-medlemmer innhentes også på liknende skjema for personer som deltar i Karismakirkens virksomheter (Konfirmasjon Tentro, Barnekarisma, Karisma Youth Alive, ulike kurs etc).

Karismakirken benytter 3.-parter som databehandlere for enkelte oppgaver. Karismakirken er da ansvarlig for behandlingen, mens 3.-part utfører et oppdrag på vegne av Karismakirken

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

For å kunne oppfylle sine forpliktelser som trossamfunn , utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere: Medlemsregisteret ivaretas av Kommunion – Cornerstone.
Medlemmenes givertjeneste over avtalegiro ivaretas av Solidus, og fra 2019 av Cornerstone.


Sletting av personopplysninger

Karismakirken må beholde informasjon om navn,fødselsdato ( ikke pers.nr.) dåp, Tentro-deltakelse, vigsel til ekteskap, begravelse  samt inn- og utmeldinger til Karismakirken. Andre opplysninger slettes.

Opplysninger Kk, etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Hvordan gjør Karismakirken dette i praksis:

● Ta kontakt med ansvarlig person for medlemsregisteret

● Behandlingstiden fra forespørsel til medlemmet/det tidligere medlemmet får slettet informasjonen skal ikke overstige 30 dager.

 

Rettigheter for den registrerte

Den som er registret i Karismakirkens register kan kreve innsyn i egne personopplysninger.
Alle personopplysninger som er knyttet til denne personen skal da utleveres. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 

Personvernombud

Karismakirken behøver ikke et eget personvernombud.
Begrunnelse:

Dersom den behandlingsansvarliges hovedvirksomhet består av behandling i stor skala av særlige kategorier av opplysninger i henhold til artikkel 9 (sensitive personopplysninger) mener Datatilsynet at det er krav etter personvernforordningen til å ha et ombud.

Med hovedvirksomhet siktes det til at det er kjerneaktiviteter som er nødvendig for å oppnå virksomhetens mål. Hvis behandling av personopplysninger er uløselig forbundet med virksomhetens produkter eller tjenester skal det ses på som en hovedvirksomhet.

Karismakirken behandler personopplysninger knyttet til religion, og derved sensitiv informasjon. Totalt antall registrerte datasubjekter er imidlertid under 2000, og Karismakirken vurderer dette til å ikke være behandling i stor skala. Videre er behandling av personopplysninger ikke noen hovedvirksomhet i Karismakirken, men kun et middel for å håndtere de oppgaver menigheten har, samt for å kunne innfri lovpålagte plikter.

Informasjonssikkerhet

Kk sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

E-post: post@karisma.no eller per brev til:

Karismakirken
Adj.Hauglandsgt. 52,
4022 Stavanger

Tlf. 51 91 18 80

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda